Salta navegació principal
Ets a: Home>Àrea de client>Política de privacitat AENOR
Política de Privacitat

Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la base sobre la qual tractarem qualsevol informació personal que podem obtenir, respectant en qualsevol moment els principis de licitud, lleialtat i transparència, així com la resta d'obligacions i garanties establertes en la normativa vigent sobre protecció de dades personals.

1. QUI TRACTA LES SEVES DADES?

Aquesta política serà aplicable a AENOR INTERNACIONAL S.A.U., amb CIF A83076687 i amb seu en la C/ Génova 6, 28004 de Madrid i contacte datos@aenor.com; i a les seves filials internacionals (en conjunt, al·ludides amb el nom d'"AENOR" i que podran ser consultades en el següent enllaç:  On som?

2. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES?


A AENOR tractem les dades de caràcter personal per gestionar relacions contractuals i executar els serveis i activitats de l'organització, així com per oferir a persones interessades i a clients informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb AENOR. A aquests efectes, AENOR informa de les bases legitimadores que permetran els diferents tractaments:

I.Gestionar relacions contractuals

AENOR tractarà les seves dades personals per a la prestació del servei o serveis contractats, així com per mantenir i gestionar la relació contractual amb el client.

II. Interès Legítim d'AENOR

L'interès legítim constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès a tractar les dades del client es trobi dins les expectatives raonables, basades en la relació que vostè té o ha tingut com a client d'AENOR.

Amb la deguda observança de la legislació nacional a aquest respecte, AENOR podrà remetre-li comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, amb la finalitat de mantenir-li informat sobre productes i serveis. En qualsevol moment i a cadascuna de les comunicacions rebudes, podrà oposar-se de manera clara, gratuïta i senzilla a la recepció de les mateixes.

En concret, AENOR podrà remetre-li informació del seu interès relativa a:

 • Llibres, publicacions, normes, subscripcions i jornades informatives.
 • Accions formatives i jornades relacionades.
 • Serveis d'avaluació de la conformitat o auditoria, així com jornades d'informació, presentació o divulgació de nous productes.
 • Certificació de persones i jornades relacionades.
 • Llicències de programa, així com sessions informatives sobre novetats relacionades.
 • Enviament mensual de la revista digital.
III. Consentiment exprés de l'interessat


El consentiment exprés constitueix una base legitimadora del tractament que permetrà que AENOR pugui tractar les seves dades personals per a de les finalitats descrites a continuació, prèvia obtenció de la corresponent autorització per a tal fi.

-Tractament de dades d'al·lèrgies i unes altres dades relatives a salut, necessaris per a la inscripció com a consumidors del laboratori d'AENOR.

-Tractament amb fins de mercadotècnia directa de dades facilitades en inscriure's en una jornada o sessió informativa, o en baixar gratuïtament guies, ebooks o productes anàlegs a través de la nostra pàgina web.

-Tractament d'imatges d'assistents a jornades/esdeveniments organitzats per AENOR amb fins divulgatives i informatives.

-Tractament de dades de candidats que opten a un procés de selecció a través del web d'AENOR.

El seu consentiment serà obtingut de manera clara i univoca mitjançant la recollida de la seva firma en formulari paper, o mitjançant l'acció de prémer el botó "enviar" de la sol·licitud.

Així mateix, se li informa que vostè podrà revocar els consentiments atorgats quan així el desitgi, contactant amb AENOR en els canals habilitats a aquest respecte i informats en aquesta política.


3. DADES QUE TRACTAREM

Les dades a tractar per AENOR el marc de la relació amb l'interessat i en funció de la finalitat del tractament comprendran, a títol enunciatiu i no limitador, les següents categories:

 • Dades de contacte privats i dades d'identificació. (Nom i cognom, direcció, adreça electrònica, número de telèfon fix o mòbil).
 • Dades relatives a treball i a l'organització. (empresa, departament, càrrec, responsabilitats, funcions).
 • Dades relatives a circumstàncies professionals i de formació (carrera, dades del lloc, període de treball, tasques, activitats, estudis, qualificacions, avaluacions).
 • Dades econòmiques per a la gestió de facturació (compte bancari).
 • Dades d'al·lèrgies i unes altres dades relacionats amb salut.
 • Dades relatives a fotografies i vídeos sobre imatge personal.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractats únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a què s'hagin recollit en cada moment. En aquest sentit, les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per l'interessat, en tant quant siguin necessaris per donar resposta a la relació contractual, per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades, i durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d'acord amb cada tipologia de dades.


5. CATEGORIES DE DESTINATARIS

AENOR únicament intercanviarà dades personals amb tercers destinataris de confiança per a qualsevol de les finalitats previstes en la Política de Privacitat, amb l'objectiu de mantenir i executar la relació contractual. D'igual manera, podrà comunicar dades a l'ASOCIACION ESPANYOLA DE NORMALIZACION (UNE) i a unes altres empreses del grup, així com en les circumstàncies legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d'aplicació, en els termes exposats a continuació:

   a)     Necessàries per a la prestació del servei

Ocasionalment, AENOR podrà recórrer a proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals per a la prestació dels serveis contractats. Addicionalment, s'informa que podran ser comunicats a Entitats Bancàries les dades personals que siguin necessaris per a la prestació, facturació i cobrament de serveis.

   b)     Les comunicacions de dades entre les societats que formen AENOR i a l'ASOCIACION ESPANYOLA DE NORMALIZACION (UNE)

Les comunicacions entre empreses del grup estaran basades en l'interès legítim d'AENOR.

   c)     Compliment d'una obligació legal

AENOR també podrà comunicar a tercers degudament habilitats legalment, la seva informació personal quan sigui necessari per complir amb la legislació o a requeriment d'una autoritat administrativa o judicial.

En cap cas les dades de caràcter personal del Client seran compartits amb terceres empreses, llevat de prèvia informació i consentiment exprés de l'interessat.


6. DRETS DE L'INTERESSAT

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, AENOR informa al client o usuari que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:

Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si a AENOR estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, dret a obtenir còpia sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.

Supressió: permet que les dades siguin suprimits i deixin de tractar-se per AENOR, llevat que existeixi obligació legal de conservar-los i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per AENOR. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les fins per a què van anar recollits, el client podrà sol·licitar que suprimim sense dilació indeguda aquestes dades.

Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de manera que s'eviti per part d'AENOR el seu tractament en un futur, que únicament els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AENOR deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: permet a l'interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre'ls directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

AENOR garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar l'exercici d'aquests drets gratuïtament, sent necessari per a tal exercici que adjunti còpia del seu document oficial d'identificació i es comuniqui amb nosaltres a través dels següents canals:

 • Escrivint un correu electrònic a través de l'adreça següent, aportant la mateixa informació exposada en l'apartat anterior a: datos@aenor.com
 • A través d'un escrit postal, indicant en la sol·licitud quin dret exerceix, a la direcció C/ Génova nº6, 28004 de Madrid a l'atenció de l'Assessoria Jurídica d'AENOR.

Així mateix, i especialment quan el Client consideri que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar reclamació davant l'autoritat nacional de control del seu país.

Les autoritats de control dels països europeus on opera AENOR són: 

Espanya -> Agència Espanyola de Protecció de Dades 
Itàlia -> Garant per la protezione dei dati personali  
Portugal -> Comissão Nacional de Potecção de Donats