Salta navegació principal

Plataforma de Confiança “Vèncer la COVID-19"

Nova ISO 20000

Plataforma de Confiança “Vèncer la COVID-19"

Els últims mesos han estat una prova sense precedents per a ciutadans i empreses. Només creant confiança l'economia i la societat tornaran a recuperar el seu to.

Què t'oferim

 • Certificats que reconeixen les organitzacions que despleguen mesures eficaces per evitar contagis mitjançant protocols davant la COVID-19
 • Certificats que identifiquen les empreses de neteja i desinfecció amb processos d'higienització controlada.
 • Certificacions de sectors específics com el sector turístic
 • Certificats d'equips de protecció elaborats conforme a normes
 • Auditories en remot de diferents certificacions, que permeten no endarrerir els processos de certificació
 • Formació en línia en directe
 • Anàlisis de laboratori de COVID-19 en superfícies
 • Supervisió dels processos de producció de productes sanitaris i de protecció per inspectors d'AENOR
 • Accés a normes que indiquen com elaborar materials essencials en la lluita contra la pandèmia, així com la prestació de serveis d'acord amb protocols específics
 • En definitiva, més seguretat davant la nova situació.
NORMES

​A més de les més demandades aquests dies, t'oferim altres normes destacades del sector sanitari:


FORMACIÓ

​La nova formació d'AENOR és en viu i en directe, amb una metodologia amigable i fàcil de seguir. Ofereix conferències, coneixement i intercanvi d'experiències professionals, també en directe. Entre altres àmbits, forma el personal responsable a les empreses de desenvolupar els protocols davant la COVID-19.


CERTIFICACIÓ
 • Certificació de protocols davant la COVID AENOR ha desenvolupat una metodologia basada en les recomanacions d'organismes nacionals i internacionals, que suposa un abordatge complet de la gestió per les organitzacions dels riscos derivats de la COVID-19, amb un complet registre de camps com salut i seguretat laboral, neteja, formació, gestió de residus, riscos específics de les organitzacions, i s'alinea amb la revisió dels seus plans de contingència i continuïtat de negoci. 
 • Certificació de màscares higièniques
 • Certificació Marcatge CE d'equips de protecció individual
 • Certificació Higienització controlada. Suposa un abordatge complet de la gestió realitzada de les activitats de neteja i desinfecció, i consisteix en avaluacions exhaustives tant presencials com documentals, així com en la presa de mostres per a la detecció de SARS-CoV-2 (COVID-19) mitjançant la tècnica PCR, d'aerobis i d'enterobactèries en superfícies, anàlisi gestionada pel laboratori d'AENOR, per verificar l'eficàcia dels protocols i de les metodologies prèviament definides.
 • Certificació SAFE TOURISM CERTIFIED de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) per certificar a 21 referencials que afecten 21 àmbits diferents de la cadena de valor del turisme espanyol.

ANÀLISIS I ASSAJOS

Verificació dels processos de neteja i desinfecció

 • La verificació dels processos de neteja i desinfecció ha estat sempre un aspecte crític en determinats sectors com en l'agroalimentari o el sanitari. Ara, a causa de la situació excepcional que estem vivint, es converteix en una eina imprescindible que ens permet augmentar la seguretat de les persones davant el coronavirus en els diferents ambients en què ens movem: comerços, centres de treball, transport públic, etc.

Anàlisi de màscares higièniques

 • Les màscares higièniques han de complir els requisits especificats a les normes UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020 i UNE 0065:2020 per poder-ne assegurar el correcte funcionament. AENOR ha posat en marxa els assajos necessaris per poder verificar el compliment d'aquestes especificacions:
  • Eficàcia de Filtració Bacteriana (EFB): aquest assaig permet determinar el grau de filtració de les màscares, i és el requisit mínim del 95% en el cas de les màscares no reutilitzables i del 90% en les màscares reutilitzables.  
  • Respirabilitat: aquesta anàlisi avalua la facilitat de respirar amb la màscara a partir de diversos mesuraments de la pressió diferencial; el resultat ah de ser menor de 60 Pa/cm2
  • Neteja microbiana: de forma addicional als requisits de les normes de màscares higièniques, fem l'anàlisi de neteja microbiana per tal de determinar la càrrega biològica (nombre de microorganismes) de la màscara abans d'utilitzar-la.

Anàlisi de coronavirus en superfície. Verifica l'eficàcia dels procediments de neteja i desinfecció amb el servei d'anàlisi del virus SARS-CoV-2 en superfícies i aigua mitjançant PCR.

DESCOBREIX-HO EN EL VÍDEO

INSPECCIÓ

Es necessiten certeses sobre el material que s'adquireix i es rep. Per a això, els inspectors d'AENOR supervisen els processos de producció de productes sanitaris i de protecció (màscares sanitàries, màscares EPI, guants, ulleres, etc.) i s'asseguren que els enviaments corresponen amb el que s'ha acordat.


PROPERS SEMINARIS EN LÍNIA RELACIONATS

Et mantindrem informat de properes convocatòries.


Plataforma de Confiança Vèncer la COVID-19

Com oferir confiança davant la COVID-19


Més informació

Certificació de màscares higièniques


Més informacióSolucions ISO 22000