Salta navegació principal
Marca AENOR N de lluminàries i equips associats
Marca N de lluminàries, els seus equips elèctrics i electrònics associats i condensadors per a motors de corrent altern

Marca AENOR N de lluminàries i equips associats

Marca AENOR N de lluminàries i equips associats

La Marca AENOR N de lluminàries, els seus equips elèctrics i electrònics associats i condensadors per a motors de corrent alter​na​ assegura un alt estàndard de qualitat per a aquests productes, principalment en seguretat elèctrica

​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR aporta un valor afegit als productes, els diferencia de la resta i possibilita que els consumidors els triïn i que es puguin introduir en múltiples i exigents mercats fora d'Espanya.

Per a la certificació d'aquests productes, AENOR disposa de l'acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) núm. 1/C-PR275 (es pot consultar el detall de l'abast acreditat vigent a la pàgina web de ENAC).

Una vegada obtinguda la Marca AENOR N, en ser signant del CENELEC Certification Agreement (CCA), AENOR pot emetre la Notification of Test Results (NTR) per a l'obtenció de les marques d'altres organismes signants com IMQ (Itàlia), VDE (Alemanya), LCIE (França), etc.

La Marca AENOR N està també relacionada amb les certificacions CB (amb normes IEC).


Els productes coberts són els següents: ​​

​​​PRODUCTESNORMES​
Lluminàries Família UNE-EN 60598
Carrils per a lluminàries UNE-EN 60570
Balasts, convertidors-reductors,
arrencadors, equip d'emergència, drivers…​
Família UNE-EN 61347​
​Mòduls LEDUNE-EN 62031
Condensadors​
UNE-EN 61048
Transformadors i estabilitzadors de tensió Família UNE 61558
Portalàmpades UNE-EN 60238
Encebadors UNE-EN 60155
Condensadors per a motors de caFamília UNE-EN 60252

​Els productes que ostenten la marca N són una garantia per a la societat que el producte és segur. Molts clients i mercats d'arreu del món ja confien en la nostra marca​​.

​​Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona prestigi als seus productes i confiança als clients
  • La certificació d'AENOR facilita l'accés a nombrosos mercats

Garantia de compliment de requisits públics i privats

  • La marca N per a aquests productes és una marca que es reconeix en nombroses licitacions
  • De la reglamentació espanyola i de les directives europees

​El procés de certificació en essència consisteix a:

  • Assajar les normes d'aplicació a cada producte als nostres laboratoris

  • Inspeccionar els centres de producció un cop l'any per comprovar els controls fets en la fabricació

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat 


Marcar la confiança en el sector de la il·luminació

​​​​​​​​La globalització del sector de la il·luminació i la revolució tecnològica que ha experimentat en els últims anys

Marques ENEC i ENEC+

Marca europea

​​E​NEC i ENEC+ són marques comunes europees de seguretat elèctrica​​

Esquema CB

Reconeixement internacional d'assajos

​​​Facilita l'obtenció de marques de conformitat ​d'organismes de certificació internacionals

Notificació NTR