Salta navegació principal
Ets a: Home>Àrea de client>Política de privacitat AENOR
Política de Privacitat

Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la base sobre la qual tractarem qualsevol informació personal que puguem obtenir, i respectarem en qualsevol moment els principis de licitud, lleialtat i transparència, així com la resta d'obligacions i garanties establertes a la normativa vigent sobre protecció de dades personals.

1. QUI TRACTA LES SEVES DADES?

Aquesta política serà aplicable a AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., amb CIF A83076687 i amb seu al c/ Génova 6, 28004 de Madrid i contacte datos@aenor.com; i a les seves filials internacionals (en conjunt, al·ludides amb el nom d'"AENOR" i que podran ser consultades a l'enllaç següent:  On som?

2. PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES?


A AENOR tractem les dades de caràcter personal per gestionar relacions contractuals i executar els serveis i les activitats de l'organització, així com per oferir a persones interessades i a clients informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb AENOR. A aquests efectes, AENOR informa de les bases legitimadores que permetran els diferents tractaments:

I. Gestionar relacions contractuals

AENOR tractarà les seves dades personals per a la prestació del servei o dels serveis contractats, així com per mantenir i gestionar la relació contractual amb el client.

II. Interès legítim d'AENOR

L'interès legítim constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès en tractar les dades del client es trobi dins de les expectatives raonables, basades en la relació que vostè té o ha tingut com a client d'AENOR.

Amb la deguda observança de la legislació nacional sobre això, AENOR li podrà remetre comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre productes i serveis. En qualsevol moment i a cadascuna de les comunicacions rebudes, s'hi podrà oposar de manera clara, gratuïta i senzilla quan les rebi.

En concret, AENOR li podrà remetre informació del seu interès relativa a:

 • Llibres, publicacions, normes, subscripcions i jornades informatives.
 • Accions formatives i jornades relacionades.
 • Serveis d'avaluació de la conformitat o auditoria, així com jornades d'informació, presentació o divulgació de nous productes.
 • Certificació de persones i jornades relacionades.
 • Llicències de programari, així com sessions informatives sobre novetats relacionades.
 • Enviament mensual de la revista digital.
III. Consentiment exprés de l'interessat


El consentiment exprés constitueix una base legitimadora del tractament que permetrà que AENOR pugui tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació, prèvia obtenció de la corresponent autorització per a tal fi.

-Tractament de dades d'al·lèrgies i altres dades relatives a la salut, necessàries per a la inscripció com a consumidors del laboratori d'AENOR.

-Tractament amb fins de màrqueting directe de dades facilitades en inscriure's a una jornada o sessió informativa, o en baixar gratuïtament guies, llibres electrònics o productes anàlegs a través de la nostra pàgina web.

-Tractament d'imatges d'assistents a jornades/esdeveniments organitzats per AENOR amb fins divulgatius i informatius.

-Tractament de dades de candidats que opten a un procés de selecció a través del web d'AENOR.

El seu consentiment s'obtindrà de manera clara i unívoca mitjançant la recollida de la seva firma en formulari paper, o mitjançant l'acció de prémer el botó "enviar" de la sol·licitud.

Així mateix, l'informem que vostè podrà revocar els consentiments atorgats quan així ho desitgi, contactant amb AENOR en els canals habilitats sobre això i informats en aquesta política.


3. DADES QUE TRACTAREM

Les dades a tractar per AENOR en el marc de la relació amb l'interessat i en funció de la finalitat del tractament comprendran, a títol enunciatiu i no limitador, les categories següents:

 • Dades de contacte privades i dades d'identificació. (Nom i cognom, adreça, correu electrònic, número de telèfon fix o mòbil).
 • Dades relatives a la feina i a l'organització. (empresa, departament, càrrec, responsabilitats, funcions).
 • Dades relatives a circumstàncies professionals i de formació (carrera, dades del lloc, període de feina, tasques, activitats, estudis, qualificacions, avaluacions).
 • Dades econòmiques per a la gestió de facturació (compte bancari).
 • Dades d'al·lèrgies i altres dades relacionades amb la salut.
 • Dades relatives a fotografies i vídeos sobre imatge personal.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s'hagin recollit en cada moment. En aquest sentit, les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per l'interessat, mentre siguin necessàries per donar resposta a la relació contractual, per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades, i durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d'acord amb cada tipologia de dades.


5. CATEGORIES DE DESTINATARIS

AENOR únicament intercanviarà dades personals amb tercers destinataris de confiança per a qualsevol de les finalitats previstes a la Política de Privacitat, amb l'objectiu de mantenir i executar la relació contractual. Igualment, podrà comunicar dades a l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE NORMALITZACIÓ (UNE) i a altres empreses del grup, així com en les circumstàncies legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d'aplicació, en els termes exposats a continuació:

   a)     Necessàries per a la prestació del servei

Ocasionalment, AENOR podrà recórrer a proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals per a la prestació dels serveis contractats. Addicionalment, s'informa que podran ser comunicades a entitats bancàries les dades personals que siguin necessaris per a la prestació, facturació i el cobrament de serveis.

   b)     Les comunicacions de dades entre les societats que formen AENOR i l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE NORMALITZACIÓ (UNE)

Les comunicacions entre empreses del grup estaran basades en l'interès legítim d'AENOR.

   c)     Compliment d'una obligació legal.

AENOR també podrà comunicar a tercers degudament habilitats legalment, la seva informació personal quan sigui necessari per complir amb la legislació o a requeriment d'una autoritat administrativa o judicial.

En cap cas les dades de caràcter personal del client seran compartides amb terceres empreses, llevat de prèvia informació i consentiment exprés de l'interessat.


6. DRETS DE L'INTERESSAT

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, AENOR informa el client o usuari que té els drets següents derivats de la normativa aplicable:

Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si a AENOR estem tractant dades personals que el concerneixen o no i, en aquest cas, dret a obtenir còpia sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per AENOR, llevat que existeixi obligació legal de conservar-les i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per AENOR. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollides, el client podrà sol·licitar que suprimim sense dilació indeguda aquestes dades.

Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de manera que s'eviti per part d'AENOR el seu tractament en un futur, que únicament les conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AENOR deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: permet a l'interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

AENOR garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar l'exercici d'aquests drets gratuïtament, essent necessari per a tal exercici que adjunti còpia del seu document oficial d'identificació i es comuniqui amb nosaltres a través dels canals següents:

 • Escrivint un correu electrònic a través de l'adreça següent, aportant la mateixa informació exposada a l'apartat anterior a: datos@aenor.com
 • A través d'un escrit postal, indicant a la sol·licitud quin dret exerceix, a l'adreça c/ Génova 6, 28004 de Madrid a l'atenció de l'Assessoria Jurídica d'AENOR.

Així mateix, i especialment quan el client consideri que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar reclamació davant l'autoritat nacional de control del seu país.

Les autoritats de control dels països europeus on opera AENOR són: 

Espanya-> Agència Espanyola de Protecció de Dades 
Itàlia-> Garante per la protezione dei dati personali  
Portugal-> Comissão Nacional de Potecção de Dados