Salta navegació principal
Ets a: Home>Avisos legals
Avisos legals

Avisos legals

CORPORACIÓ CONFIDERE S.A.U., "AENOR" (abans denominada AENOR INTERNACIONAL S.A.U.), amb NIF A83076687, és una societat mercantil amb domicili social al carrer Génova, núm. 6, 28004 Madrid, constituïda per temps indefinit en escriptura pública atorgada davant el notari de Madrid el Sr. Amalio MENÉNDEZ LORAS el 13 de juliol de 2001, assenyalada amb el número 2.024 per ordre del seu protocol, i inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 16.834, foli 79, full M-287.700, inscripció 1a.

Si voleu contactar amb AENOR ho podreu fer directament a l'adreça indicada, o bé pels següents mitjans:

AENOR no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

  • No ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada.
  • Conté en algunes ocasions enllaços a pàgines externes sobre les quals AENOR no té cap mena de control i respecte de les quals declina qualsevol responsabilitat.
  • No ofereix assessorament professional.

Així mateix, AENOR no es responsabilitza de possibles danys que pugui causar a l'usuari un ús incorrecte, erroni, inadequat o indegut dels serveis i continguts d'aquest web per part d'aquest.

AENOR es reserva el dret de modificar sense avisar l'estructura del seu web, tant en la forma com en els continguts, fins i tot donar-ne de baixa l'edició sense necessitat de notificar amb antelació aquesta circumstància als usuaris.

Drets de la propietat intel·lectual o industrial

AENOR és titular dels dominis aenor.es, registrat a Nominalia amb data 17 de novembre de 1996 i identificador 7CD1-MIG1 i aenor.com, registrat a Nominalia amb data 12 de novembre de 2008 i identificador 74731616_DOMAIN_COMP-VRSN.

AENOR és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus continguts, llevat que s'indiqui una titularitat diferent.

No es permet la reproducció, distribució, comercialització, còpia, duplicació, cessió o transformació, total o parcial, gratuïta o onerosa, d'aquesta pàgina sense l'autorització prèvia expressa i per escrit d'AENOR.

L'usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del web està protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d'una altra índole i que qualsevol utilització d'aquesta que vulneri aquests drets serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.


1. Concessionari: D'ara endavant, el client o beneficiari rep la denominació de "Concessionari".

2. Llicència: AENOR garanteix que us assisteix el dret d'atorgar una Llicència d'ús de documents normatius en suport electrònic (d'ara endavant, la "Llicència") al Concessionari.

2.1 Els drets d'explotació del contingut de la Llicència pertanyen exclusivament a AENOR.

2.2. AENOR conserva, en tot moment, tots els drets de distribució del contingut de la Llicència i garanteix que li assisteix el dret d'atorgar-la i revocar-la.

2.3. El Concessionari autoritza qualsevol representant acreditat d'AENOR a visitar els seus establiments, amb l'objectiu de comprovar l'acompliment correcte d'aquests termes i condicions.

3. Ús permès: El Concessionari es compromet a utilitzar la Llicència només d'acord amb aquests termes i condicions.

3.1. AENOR no transfereix cap dret, títol o benefici.

3.2. El Concessionari no pot efectuar reproduccions totals o parcials del contingut, ni prestar, donar, assignar, vendre o arrendar, totalment o parcial, normes, marques i símbols de drets d'autor, entre d'altres, sense l'autorització prèvia expressa i per escrit d'AENOR. AENOR es reserva el dret de reclamar una indemnització pels danys i perjudicis que pateixi en cas d'incompliment.

3.3. El Concessionari té l'obligació d'adoptar totes les mesures necessàries per evitar que terceres persones no autoritzades accedeixin al contingut de la Llicència o en tinguin coneixement.

3.4. El Concessionari pot imprimir els continguts de la Llicència només per a un ús intern, subjecte als drets de propietat intel·lectual de conformitat amb la clàusula 6. Les còpies impreses no poden arxivar-se ni escanejar-se per formar part d'una col·lecció de referència en impressions en paper. AENOR es reserva el dret de reclamar una indemnització pels danys i perjudicis que pateixi en cas d'incompliment.

3.5. La Llicència s'atorga només per a un usuari i un dispositiu. El Concessionari no pot utilitzar-los, lliurar-los, donar-los ni arrendar-los en sistemes de xarxa informàtica, sistemes d'accés simultani, pàgines web, unitats de processament central múltiple ni sistemes multiusuari sense l'autorització expressa i per escrit d'AENOR.

3.6. Si l'ordinador no funciona correctament i el Concessionari no pot accedir o utilitzar la Llicència, l'usuari i el dispositiu poden transferir-se a un altre ordinador, sempre que se'n suprimeixi de l'ordinador principal i l'ús de la Llicència a l'ordinador nou s'ajusti a aquests termes i condicions.

4. Modificació: AENOR es reserva el dret de modificar aquests termes i condicions amb el coneixement i l'acceptació del Llicenciatari.

5. Propietat intel·lectual: El Concessionari no adquireix cap dret pel que fa a les marques AENOR, el contingut de la Llicència o qualsevol altra propietat intel·lectual o industrial d'AENOR, d'entitats del Grup AENOR o dels seus proveïdors, sense la conformitat prèvia per escrit d'AENOR.

5.1. El Concessionari ha de mantenir en bon estat totes les indicacions sobre la propietat que s'indiquen als documents normatius (normes, marques, símbols de drets d'autor...) i determinen la titularitat dels drets d'autor.

5.2. El Concessionari ha de mantenir els símbols, les marques, la Llicència o qualsevol altra menció de la propietat que l'Organisme Emissor estableixi al seu producte, a totes les reproduccions, totals o parcials, que AENOR autoritzi expressament, d'acord amb aquesta Llicència.

5.3. El Concessionari ha d'informar AENOR sobre tots els actes de competència deslleial o infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial que descobreixi i, en general, ha d'adoptar les mesures necessàries per assegurar la confidencialitat i el respecte al dret de propietat que correspon a AENOR.

6. Incompliments:: Qualsevol incompliment del Concessionari en relació amb aquests termes i condicions dona a AENOR el dret de revocar la Llicència immediatament. En aquest cas, AENOR enviarà al Llicenciatari una comunicació, sense que el Concessionari tingui dret al reemborsament dels pagaments satisfets fins aleshores.

7. Garantia: AENOR no ofereix cap garantia expressa o implícita pel que fa a la Llicència. El Concessionari ha de notificar per escrit a AENOR, dins d'un termini de 30 dies naturals després del primer accés a la Llicència, qualsevol defecte o error que descobreixi al contingut. S'entén que, si no ho fa, la Llicència satisfà completament les seves necessitats.

7.1. Si s'aprecien defectes al suport, dins d'un termini de 30 dies naturals després de la notificació, AENOR garanteix la devolució de l'import pagat o la reposició del contingut de la Llicència.

8. Responsabilitat d'AENOR: AENOR rebutja qualsevol tipus de responsabilitat que es derivi d'aquesta Llicència d'ús.

9. Força major:: Cap de les parts incorrerà en responsabilitats en cas de retard o incompliment durant la seva actuació, ni generarà reclamacions per danys si la causa del retard o l'incompliment és una situació de força major, d'acord amb les disposicions de l'article 1.105 del Codi Civil.

10. Protecció de dades: Les dues parts declaren que coneixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

11. Confidencialitat:: Les parts tenen l'obligació de mantenir la confidencialitat més absoluta sobre tots els termes, els procediments i la informació que reben i coneixen amb motiu o com a conseqüència d'aquesta Llicència. Queda exclosa d'aquesta clàusula la informació de domini públic.

12. Condicions particulars del Concessionari:: Totes les estipulacions o acords verbals que pugui incloure el Concessionari i no concordin amb allò que s'ha pactat en aquests termes i condicions no tindran cap validesa ni eficàcia, excepte si AENOR ho accepta expressament i per escrit.

13. Validesa: Si, per disposició judicial o d'altre mena, algunes d'aquestes clàusules deixa de tenir validesa, total o parcial, la invalidesa no s'estén a la resta de clàusules del document.

14. Llei aplicable i jurisdicció:: Aquests termes i condicions s'estableixen en el marc de la legislació espanyola. Les parts renuncien expressament a qualsevol fur que els hi correspongui i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.


El servei de compra en línia d'AENOR posa a la vostra disposició les normes UNE, ISO, ASTM, IEC, IEEE, a més dels llibres tècnics en paper i en suport electrònic (PDF o EPUB). S'ofereix la possibilitat de contactar a través de normas@aenor.com per sol·licitar normes o publicacions d'altres organismes que no són al web.

Realització de la comanda

Les normes i els llibres d'AENOR que apareixen a la botiga en línia només es poden comprar a través del web. AENOR no té botiga física

Procediment de compra: fent clic a “Comprar”, els productes seleccionats s'afegiran al cistell de la compra. Si hi hagués problemes de visualització, el navegador recomanat és Chrome.

Per formalitzar la compra, heu d'accedir a l'àrea de client. En cas de no estar registrats com a client, haureu d'emplenar un formulari amb les dades juntament amb una clau i un usuari. D'aquesta manera, quedarà creat el compte de client.

Una vegada complimentat el registre de client es podran visualitzar tots els articles carregats al cistell de la compra, els preus, descomptes aplicables si n'hi hagués, impostos establerts en la legislació vigent i despeses d'enviament si fossin aplicables.

Els preus de les normes i publicacions que apareixen en les diverses seccions no inclouen impostos ni despeses d'enviament.

Lliurament de les comandes

Per als productes digitals (PDF, EPUB) l'entrega es fa mitjançant descàrrega directa a través del web a l'àrea de clients a la qual només es pot accedir amb clau i usuari. A l'àrea privada del client estaran disponibles els productes digitals adquirits durant un període de quinze dies des de la data de la compra, sempre que el pagament hagi estat efectuat i recepcionat.

Per als productes en suport paper, l'enviament es fa per missatgeria. El termini màxim d'entrega al territori espanyol, des de l'acceptació de la comanda per part del nostre Servei de Publicacions, és de set dies per a les normes o els llibres que estan disponibles a la botiga en línia. Per a la resta de productes que no són al web haureu de consultar-ne el termini a normas@aenor.com.

Les existències dels llibres són limitades i la seva aparició en el web no implica disponibilitat immediata. Si no disposem del llibre sol·licitat, avisarem el client de la demora en la recepció de la comanda.

Garantia de devolució

Des de la seva recepció, hi ha 7 dies per poder-los retornar en el seu embalatge original i en perfectes condicions, i us haureu de fer responsables de la recollida i les despeses d'enviament. Les devolucions només s'admeten per a enviament de productes impresos, no s'inclouen devolucions de les baixades en suport electrònic.

Formes de pagament

  • Targeta de crèdit o dèbit (Visa, Mastercard) i PayPal.
  • Transferència bancària. En cas d'optar per aquesta forma de pagament, cal enviar prèviament a AENOR una còpia de la transferència per correu electrònic a normas@aenor.com.

Impostos

Les compres realitzades per residents en els estats membres de la Unió Europea estaran subjectes al pagament d'IVA (impost sobre el valor afegit).

En el cas de persones jurídiques i persones físiques que, actuant com a empresaris, tinguin el seu domicili en algun Estat membre de la Unió Europea (llevat de residents a Espanya) i tinguin NIF/IVA intracomunitari inscrit al cens VIES, estaran exemptes del pagament de l'IVA, sent condició imprescindible l'enviament d'aquest document per correu electrònic a normas@aenor.com.

Les compres fetes a títol particular (persona física), independentment del lloc de residència, estan subjectes al pagament de l'IVA.

Les compres fetes per entitats en països extracomunitaris estaran exemptes del pagament de l'IVA, sempre que enviïn el corresponent document de residència fiscal per correu electrònic a normas@aenor.com.

Les vendes fetes als territoris de Canàries, Ceuta i Melilla, i que no siguin persones físiques, disposaran de règim fiscal especial de conformitat amb les lleis vigents en la matèria, sent condició imprescindible l'enviament del corresponent document acreditatiu per correu electrònic a normas@aenor.com.

Les operacions de venda s'entendran realitzades al domicili social d'AENOR: Génova 6, 28004, Madrid - España.