Salta navegació principal
Especialitat tradicional garantida del pernil serrà
Especialitat tradicional garantida del pernil serrà

Especialitat tradicional garantida del pernil serrà

Especialitat tradicional garantida del pernil serrà

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Elaboració de pernil serrà reproduint el mètode tradicional per garantir la textura, el gust i l'aroma característics del producte final

La menció PERNIL SERRÀ està actualment protegida a través del Reglament 509/2006 sobre les especialitats tradicionals garantides dels productes alimentaris.

Reglament (CE) núm. 1204/2008 de la Comissió, de 3 de desembre de 2008, relatiu a la inscripció de determinades denominacions al registre d'especialitats tradicionals garantides establert al Reglament (CE) núm. 509/2006 del Consell sobre les especialitats tradicionals garantides dels productes agrícoles i alimentaris

Els productes comercialitzats amb aquesta menció han d'estar certificats per una entitat acreditada que verifiqui el compliment del plec de condicions per a l'elaboració d'aquesta especialitat tradicional garantida.

Per a la concessió i el manteniment del certificat, AENOR fa controls periòdics, que inclouen tasques d'auditoria i assaig, per verificar que el sistema d'autocontrol de l'elaborador garanteix els requisits d'aplicació relatius a característiques de primeres matèries, condicions específiques de les diferents fases d'elaboració del producte i característiques fisicoquímiques i organolèptiques del producte final, així com els temps de cura establerts per la norma.​​​​

​AENOR disposa de personal qualificat per poder oferir auditories integrades amb altres esquemes de certificació aplicables al sector carni: RD 993/2004 (SAE), ​ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, “CONTROLAT PER FACE”,…​​

​​

Les empreses certificades per AENOR obtenen el reconeixement per part de l'Administració per poder utilitzar la menció protegida. Així mateix, en cas que l'empresa disposi d'un sistema de gestió de la qualitat de conformitat amb els requisits de la norma ISO 9000 certificat per AENOR, podrà disposar de la llicència d'ús de la marca AENOR per al pernil serrà.​​

​Actualment, AENOR disposa dels reconeixements reglamentaris emesos per les autoritats competents per poder operar com a entitat de control autoritzada per a la certificació de productes agroalimentaris amb abast per al PERNIL SERRÀ. AENOR també està acreditada per ENAC, Entitat Nacional d'Acreditació, de conformitat amb la norma UNE EN ISO 17065 per a aquest abast.​