Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Anàlisis i assajos>Sector Alimentació animal
Alimentació animal

Alimentació animal

Alimentació animal

​​​​​​​Atesa la importància que l'alimentació animal té en la qualitat dels animals d'abastament i la seva repercussió en la salut humana, AENOR laboratori centra els seus esforços a establir un rigorós sistema de control analític que col·labori a garantir la seguretat dels aliments destinats a alimentació animal en les diferents etapes; producció, transport, emmagatzematge, formulació i consum.

​AENOR laboratori està autoritzat per fer l'autocontrol de Salmonella a granges avícoles a tot el territori nacional.​​

Cada espècie animal té unes necessitats nutricionals específiques, per això, el fet de fer anàlisis nutricionals és fonamental per aconseguir les barreges adequades.

AENOR laboratori fa entre d'altres:

Determinació de macronutrients

 
 • Àcids grassos​
 • Midó
 • ​Cendres
 • Fibra
 • Greix
 • ​Proteïna
 • ​Hidrats de carboni i sucres
 • ​Humitat

Anàlisi de micronutrients

 
 • Aminoàcids
 • Minerals
 • Vitamines

Control de contaminants en primeres matèries; gosipol, essència lliure de mostassa, proteïna soluble en KOH, urea, teobromina.

La presència d'aquestes substàncies, algunes d'aquestes presents de manera natural en els vegetals i en els aliments destinats alimentació animal, pot ocasionar problemes a la salut dels animals i alterar la correcta ingesta dels nutrients.

Les micotoxines són productes tòxics produïts per algunes espècies de fongs i que poden proliferar en els cereals tant durant el cultiu d'aquests com durant el seu posterior emmagatzematge i processament si es donen les condicions adequades de temperatura i d'humitat.​

Hi ha una àmplia varietat de micotoxines que poden afectar les persones i els animals.
AENOR laboratori ofereix un ampli catàleg de micotoxines usant en cada cas la tècnica analítica més sensible: ​​

Paràmetres​

 
 • Aflatoxina B1, B2, G1 y G2
 • ​Aflatoxina M1
 • Deoxinivalenol (DON)
 • Diacetoxistirpenol (DAS)
 • Fumonisines B1, B2
 • Neosonaliol
 • Patulina
 • Tricotecens T-2, HT-2
 • ​Zearalenona

Tècniques

 
 • CL-FLD
 • CL-MS/MS
 • CL-DAD
Anàlisi de residus medicamentosos en pinsos, aigua de beguda, canals, llet, vísceres...


El treball de medicaments, tant amb fins terapèutics com profilàctics és una pràctica habitual en la producció animal. Habitualment l'administració d'aquestes substàncies es fa a través dels pinsos i l'aigua de beure.

D'altra banda, l'ús en quantitats inadequades de medicaments en l'alimentació animal o la presència de residus en la carn, llet, ous… pot tenir efectes nocius per a la salut humana contribuint al desenvolupament de resistències microbianes.

El treball de tècniques de cromatografia líquida combinada amb detectors de masses (LC-Ms/Ms) permet la detecció i quantificació de residus medicamentosos a nivells de traces, garantint així la correcta dosificació, però també el control de contaminacions creuades i el compliment dels LMR autoritzats.

Principals famílies de medicaments utilitzades en alimentació animal:

 • Aminoglucòsids
 • Benzimidazoles
 • Cefalosporines
 • Coccidiostàtics
 • Diaminopirimidines
 • Fenicols
 • Lincosamines
 • Macròlids
 • Nitrofurans
 • Penicil·lines
 • Penicil·lines
 • Quinolones
 • Sulfamides
 • Tetraciclines
 • Tranquil·litzants

​​Anàlisi de plaguicides en cereals i pinsos compostos.

La major part de la carn i productes carnis que consumim avui dia procedeixen d'animals que s'alimenten amb cereals i pinsos compostos a partir d'aquests cereals. Els tractaments plaguicides que s'apliquen en la producció de cereals pot suposar un risc per a la salut dels animals, per això la Unió Europea ha establert límits màxims de residus (LMR) per a aliments i pinsos.

AENOR laboratori està acreditat ENAC per a l'anàlisi de plaguicides en cereals i pinsos compostos


 • Determinació de metalls pesants

Els metalls pesants poden resultar tòxics per a l'ésser humà si es consumeixen en determinades quantitats. Per això, el control exhaustiu dels aliments animals contribuirà a disminuir la presència de metalls pesants en carns i peixos.

 
 • Arsènic
 • Cadmi
 • Plom
 
 • Mercuri
 • Níquel​​

A més del control de metalls pesants, també és important valorar altres minerals, com l'alumini, que no és realment un metall pesant i arriba als animals a través de zeolites i bentonites, i el fluor, halogen que arriba als animals a través dels fosfats rics en fluor i que afecta l'absorció de nutrients. ​

Els estudis microgràfics de pinsos permeten conèixer la composició, però també identificar la presència de contaminants, com grans tòxics, paràsits i insectes…

Actualment no hi ha una legislació específica que marqui els criteris que ha de complir l'aigua destinada al consum animal. De manera general es considera que l'aigua destinada al consum per part dels animals d'abast ha de complir la normativa següent:

RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris que cal complir per l'aigua de consum humà, que a l'article 2 defineix l'aigua de consum humà (anteriorment anomenada aigua potable) com:

Totes aquelles aigües utilitzades a la indústria alimentària per a fins de fabricació, tractament, conservació o comercialització de productes o substàncies destinades al consum humà, així com les que es fan servir per a la neteja de les superfícies, objectes i materials que puguin estar en contacte amb els aliments”.

D'altra banda, l'aigua s'usa freqüentment com a vehicle per a l'administració de tractaments medicamentosos als animals. Els fàrmacs són substàncies químiques susceptibles de reaccionar amb el mitjà i algunes característiques de l'aigua poden alterar l'estabilitat d'un medicament.

Tenint en compte aquests aspectes, de manera general, l'aigua utilitzada en la criança dels animals ha de mantenir una qualitat microbiològica i fisicoquímica òptima.

 • Anàlisis microbiològiques: Aerobis, Enterobacteris, E. coli, Pseudomones, Salmonella,..
 • Determinacions fisicoquímiques bàsiques: conductivitat, amoni, pH, nitrits, nitrats
 • Contaminants: metalls pesants, pesticides, COV, HAP, microcistina…

El nostre compromís

Apostem per donar als nostres clients una resposta de màxim nivell tècnic i de servei.

​​​​​​​​​​​Laboratori AENOR