Salta navegació principal
Certificació qualitat de serveis banca particulars i negocis
Certificació excel·lència en el servei Banca Particulars / Negocis

Certificació qualitat de serveis banca particulars i negocis

Certificació qualitat de serveis banca particulars i negocis

Excel·lència en el servei a Banca de Particulars ​ 
Excel·lència en el servei a Banca de Particulars ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació d'excel·lència en el servei banca particulars / negocis

La certificació permet a les entitats bancàries, ordenar tots els processos comercials, de gestió i experièn­cia client, i oferir-li un servei global per tendir a l'excel·lència en la prestació del servei.

Aquest servei excel·lent tendeix a vin­cular més al client; aconsegueix gene­rar experiències positives; permet, mitjançant la consolidació dels seus pro­cessos, alinear les línies d'actuació relacionades amb l'estratègia de l'organització, d'una manera àgil i ràpida, treballant així de la mateixa manera en tot el territori objecte de la certificació,

També ajuda a assegurar un com­portament responsable i ètic de les figures gestores que reuneixen les com­petències i l'experiència requerides per satisfer sempre les expectati­ves dels clients pel que fa a l'aten­ció. Un altre dels grans beneficis que suposa aquesta certificació és con­seguir augmentar la proposta de valor que es dona al client i assegurar que rep un tractament per sobre de les seves expectatives.​

Enfocament per donar un servei excel·lent en l'àmbit de la banca a particulars i negocis i aconseguir una millora clara de la gestió de l'experiència del client:

  • Assegurament dels principis ètics de la presentació del servei i l'atenció. 
  • Competència en la prestació de serveis.
  • Excel·lència en l'atenció al client.
  • Millora clara en la gestió de l'experiència del client.
  • Augmenta la proposta de valor del client.
  • Garanteix l'homogeneïtzació del procés.
  • Referma el desplegament d'objectius alineats amb l'estratègia.

Es pot obtenir la certificació amb les altres especificacions del sector bancari, banca personal, banca empreses.​

Una vegada superat el procés d'auditoria la vostra organització obté:

  • El certificat AENOR d'excel·lència en el servei a banca de particulars, així com la llicència d'ús de la marca Excel·lència en el servei a banca de particulars.
Excel·lència en el servei a Banca de Particulars

Excel·lència en el servei a banca de particulars

​ 
  • El certificat AENOR d'excel·lència en el servei a banca de negocis, així com la llicència d'ús de la marca Excel·lència en el servei a banca de negocis.
Excel·lència en el servei a Banca de Particulars

Excel·lència en el servei a banca de Negocis

​ 
 

Importants organitzacions bancàries ja disposen d'aquest certificat d'AENOR, com per exemple, CaixaBank en Particulars i Negocis i ABANCA en Particulars.​​