Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de persones – DPD
Certificació de persones – Delegat de Protecció de Dades

Certificació de persones – Delegat de Protecció de Dades

Certificació de persones


El Reglament general de protecció de dades, en vigor des de l'abril de 2016 i d'aplicació obligatòria a partir del 25 de maig de 2018, exigeix garantir i acreditar el seu compliment mitjançant una gestió responsable.

El Reglament introdueix la figura del delegat de Protecció de Dades (DPD) que assumeix la supervisió i coordinació del seu compliment, figura que ha de ser designada tenint en compte les seves qualitats professionals, coneixements teòrics i pràctics i la seva capacitat per exercir les funcions que indica el Reglament.

Addicionalment, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que va entrar en vigor el 7 de desembre de 2018, adapta l'RGPD a l'ordenament jurídic espanyol i, entre altres aspectes, determina entitats en què resulta obligatòria la designació d'un delegat de protecció de dades.

Aquesta figura serà de compliment obligatori en:

  • Autoritats i organismes públics
  • Empreses que tractin dades sensibles a gran escala
  • Empreses que facin seguiment de persones de forma sistemàtica i a gran escala
  • Asseguradores, entitats financeres i d'inversió, centres docents, prestadors de serveis de la societat de la informació…

El febrer, i a causa de l'evolució dels requisits de l'esquema de certificació acreditat dels Delegats de Protecció de Dades, AENOR va decidir desistir amb caràcter definitiu de l'activitat de certificació de DPD.


Certificació Delegats de Protecció de Dades (DPD)

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha impulsat el desenvolupament d'un model de certificació com a delegat de protecció de dades, amb l'objectiu d'oferir seguretat i fiabilitat tant als professionals de la privacitat com a les empreses i entitats que incorporaran aquesta figura a les seves organitzacions o que necessiten contractar els serveis d'un professional qualificat.


Reconeixement d'accions formatives
Reconeixement d'accions formatives

D'acord amb el que estableix l'esquema de certificació de l'AEPD, les entitats de formació que vulguin impartir formació reconeguda en aquest esquema, hauran de sol·licitar prèviament el reconeixement dels seus programes de formació a una entitat de certificació acreditada.


Coneix tot el que necessites sobre la certificació DPD

DPD-protecció-dades