Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Certificació i reglamentació>Control de producció dels formigons fabricats en central, de conformitat amb el RD 163/2019
Certificació de conformitat AENOR del control de producció dels formigons fabricats en central, de conformitat amb el RD 163/2019
Central de formigó

Certificació de conformitat AENOR del control de producció dels formigons fabricats en central, de conformitat amb el RD 163/2019

Certificació de conformitat AENOR del control de producció dels formigons fabricats en central, de conformitat amb el RD 163/2019

A partir de l'1 de juliol, entra en vigor el Reial decret 163/2019, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica per a la realització del control de producció dels formigons fabricats en central.

Aquest Reial decret deroga l'Ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia de l'any 2001 i estableix els criteris tècnics que han de complir les centrals de formigó per a la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.

Entre les novetats que recull aquest Reial decret, cal destacar que totes les plantes han de ser avaluades periòdicament per un organisme independent que verificarà que el control dels materials components del formigó i el seu emmagatzematge, les instal·lacions, el control del formigó, de la documentació i la traçabilitat compleixen els criteris tècnics recollits en aquest. Com a resultat d'aquesta avaluació s'emetrà un certificat que la central de formigó haurà d'adjuntar prèviament al subministrament del formigó. El Reial decret estableix un període de 21 mesos, des de la seva entrada en vigor, perquè la central de formigó disposi d'aquest certificat.

AENOR, per tal de donar resposta en el menor temps possible a la demanda del sector, ha sol·licitat l'acreditació corresponent a l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

Per això, AENOR ha desenvolupat els procediments d'avaluació que tindran com a objectiu l'emissió del certificat de conformitat a la central de formigó.

S'estableixen dos tipus d'avaluació, a l'empara del que recull l'article 11 del Reial decret esmentat:

 • Inspecció que abordarà tots els criteris tècnics establerts en el Reial decret i que haurà de repetir-se cada 4 anys
 • Inspecció de seguiment, a realitzar als dos anys a comptar de l'emissió del certificat i en què només s'avaluaran els aspectes relatius al control de les instal·lacions i del formigó fabricat. Aquestes inspeccions tindran una freqüència quadriennal.

Com a suport a les centrals, AENOR, a través de la seva xarxa d'oficines ofereix als laboratoris externs emprats per aquestes, la possibilitat de sol·licitar, en cas de ser necessari per a l'exercici de la seva activitat a l'empara del que estableix el RD 163/2019, la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat, de conformitat amb la UNE-EN ISO 9001:2015.

 • Construcció
 • Edificació
 • Obra civil

AENOR és l'organisme de referència per a la certificació de productes de construcció, emetent distintius oficialment reconeguts (DOR), de conformitat amb l' EHE-08 per a formigó productes d'acer, etc. La Marca AENOR N és, a més, un distintiu reconegut en altres reglamentacions com el Codi tècnic de l'edificació per a diversos materials de construcció.

La construcció és un sector estratègic per a AENOR. L'oferta global de serveis a aquesta indústria està adreçada a organitzacions de tots els sectors que intervenen en la construcció:

 • Extracció d'àrids
 • Fabricació de productes de construcció
 • Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
 • Construcció d'obres, tant d'edificació per a ús residencial i serveis com d'enginyeria civil, entre les quals es poden destacar obres hidràuliques, infraestructures per al transport, com autopistes, carreteres, aeroports, vies ferroviàries, etc.
 • Concessionàries d'infraestructures
 • Instal·lacions i acabats, en edificis i obres
 • Activitats immobiliàries
 • Promoció d'habitatges
 • Reial decret 163/2019(156​ kB)
 • Reglament AENOR per a l'avaluació de la conformitat del control de producció dels formigons fabricats en central, de conformitat amb el RD 163/2019 (pròximament)