Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Certificació i reglamentació>Sistemes de conversió fotovoltaics
Sistemes de conversió fotovoltaics

Sistemes de conversió fotovoltaics

Sistemes de conversió fotovoltaics
AENOR certifica a les instal·lacions de conversió fotovoltaica​ el compliment dels requisits establerts en el procediment d'operació PO 12.3 i els reials decrets 1565/2010 i 661/2007​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El Certificat de Conformitat d'AENOR per a instal·lacions de conversió fotovoltaica de l'energia solar​ garanteix el compliment dels requisits aplicables per a la qualitat del subministrament elèctric en el ​sistema a partir de fonts d'energia renovables, permetent al seu posseïdor acreditar la correcta execució i compliment dels requisits exposats en els reglaments en vigor, com el procediment d'operació P.O. 12.3 Requisits de resposta davant forats de tensió i els Reials Decrets 1565/2010, pel qual es regulen i modifiquen determinats aspectes relatius a l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial, i 661/2007, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.

Per fer-ho, en el cas de la certificació de sistemes de conversió fotovoltaics cal comptar amb un organisme notificat, com ara AENOR, que certifiqui la instal·lació.

Aquest certificat s'aplica a les Instal·lacions fotovoltaiques i és de compliment obligat per a instal·lacions amb una producció superior als 2 MW. AENOR emet la certificació de la resposta de les instal·lacions fotovoltaiques davant els buits de tensió amb un seguiment periòdic de cinc anys, d'acord amb els requisits exigits en el P.O.12.3.

Per als propietaris de les instal·lacions, el certificat de conformitat d'AENOR els permet complir tècnicament i documentalment els nivells d'exigència establerts en el Reial decret 661/2007, pel qual es regula la capacitat de les instal·lacions per mantenir-se acoblades al sistema elèctric sense patir desconnexió a causa dels buits de tensió, amb la qual cosa s'eviten demores i/o penalitzacions per incompliments.

El certificat de conformitat d'AENOR és de reconeixement contrastat a escala global.

​El procés de certificació en essència consisteix a:

  • Enviament i anàlisi documental de la instal·lació.

  • Visita posterior a la instal·lació fotovoltaica per corroborar les dades incloses en la documentació lliurada i fer l'informe de visita.

  • Avaluació del procés perquè, en cas satisfactori, es procedeixi a la concessió i emissió del certificat. Durada de validesa del certificat emès de 5 anys, sempre que no es modifiquin les condicions de la seva concessió.

  • Per a la seva renovació, es procedirà a fer una visita de verificació a la instal·lació, així com una anàlisi documental en cas que hi hagi hagut modificacions en la instal·lació.

ISO 50001

Sistemes de gestió de l'energia

​​​​La certificació ISO 50001 assegura el control sistemàtic i la millora continua​ dels aspectes energètics