Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Declaracions ambientals de producte
Declaracions ambientals de producte

Declaracions ambientals de producte

Declaracions ambientals de producte d'AENOR

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El perfil ambiental és un criteri cada vegada més important per a la compra pública, privada i per a l'elecció dels consumidors. Les empreses compten amb diversos mecanismes per acreditar i comunicar l'excel·lència ambiental dels seus productes i serveis, entre els quals destaquen les Declaracions ambientals de producte (DAP) de conformitat amb la Norma Internacional ISO 14025.​ Per a productes i serveis de construcció, s'usa la Norma Europea EN 15804.

Aquestes declaracions ambientals proporcionen un perfil ambiental ​fiable, rellevant, transparent, comparable i verificable que permet destacar un producte respectuós amb el medi ambient, basado​ en informació de cicle de vida.​

C​​omo eina per afavorir la competitivitat de les empreses, i la seva activitat internacional, AENOR ha constituït el ​Programa GlobalEPD, en el qual les organitzacions poden verificar la informació sobre l'acompliment ambiental dels seus productes de forma normalitzada, afavorint una comunicació feta costat per l'entitat de referència en avaluació de la conformitat.​


AENOR s'ha constituït com Administrador del Programa GlobalEPD amb l'objectiu de​ facilitar a les organitzacions la comunicació de l'acompliment ambiental dels seus productes de forma verificada.

Aquest programa aprofita les sinergies i experiència en altres esquemes d'avaluació de la conformitat desenvolupats per AENOR, com les verificacions de petjada de carboni o hídrica, la verificació reglamentària del Pla Nacional d'Assignació d'Emissions, el marcatge CE o la marca N de qualitat. Les declaracions GlobalEPD poden incloure informació rellevant procedent d'altres certificacions.

Declaracions GlobalEPD

​Marca del Programa GlobalEPD d'AENOR​

Per emetre una Declaració GlobalEPD, AENOR verifica la seva conformitat amb les normes i regles d'aplicació, la metodologia (incloent l'ACV), així com la qualitat i exactitud de les dades. El resultat és una declaració ambiental verificada fiable, robusta i amb ampli reconeixement.​​​

​Las Regles Generals del Programa GlobalEPD són un document publicat per AENOR que estableix els requisits per a les ​​​Declaraciones ambientals de producte, la seva verificació i emissió, de conformitat amb la Norma Internacional ISO 14025​.​​​​​​​​​

​​A​​​ENOR usa com a Regles de Categoria de Producte (RCP) normes europees i nacionals, així com regles emeses en el mateix Programa GlobalEPD o​​​ per Administradors amb què existeixi reconeixement bilateral. En el cas de no comptar amb una RCP disponible, els sectors industrials poden posar-se en contacte amb AENOR per sol·licitar la constitució d'un panell sectorial que desenvolupi aquest document.​

​AENOR és membre fundador de l'associació europea ECO Pla​​t​​form d'Administradors de Programa de verificació de DAP i està acreditat per emetre DAP amb el logotip ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED™, sent un dels primers Administradors a superar aquestes auditories i l'únic espanyol.

AEN​​O​R té a més subscrits acords bilaterals de reconeixement mutu amb diversos Administradors Europeus, en concret:

  • EPD International AB (EIAB), administrador del Programa International EPD® System (Suècia)
  • Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) (Alemanya) ​​​​

​Para desenvolupar i verificar Declaracions ambientals de producte és necessari comptar amb unes Regles de Categoria de Producte (RCP), que poden establir-se en normes europees o nacionals, o estar publicades a per AENOR o altre Administrador de Programa reconegut.

​Las RCP empleades en el sector de construcció han de ser conformis amb la Norma Europea ​EN 15804, que estableix unes regles comunes. Aquesta norma facilita el reconeixement de la informació ambiental dels productes de construcció a Europa, en constituir una referència harmonitzada i reconeguda.​

Diverses famílies de materials de construcció han desenvolupat seus RCP com Norma Europea EN, com per exemple:

  • EN 16485 per a madera​​​​​​ ​aserrada i fusta en rotllo​ 

  • EN 16783​ per a aïllament tèrmic

  • EN 16908 per a ciments i calçs

  • EN 16757​ per a formigó i elements de ​​hormigón

AENOR ha constituït els panells sectorials​​ per a fabricants de materials de construcció:

En el sector de alimentació, AENOR ha constituït el panell de fruits secs.

​En el cas de no comptar amb una RCP disponible, els sectors industrials es poden posar en contacte amb AENOR per saber si i hi ha un document disponible o per ​solicitar la constitució d'un panell sectorial​ que​ desenvolupi les regles.​​

La verificació d'AENOR garanteix un ampli reconeixement nacional i internacional a la comunicació ambiental de les organitzacions.

Reconeixement europeu

AENOR és soci d' ECO Platform, l​a Associació Europea per a verificació de DAP de conformitat amb la Norma EN​ 15804, i està acreditat per emetre Declaracions ambientals amb el logotip ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED™.

AENOR té a més subscrits acords bilaterals de reconeixement mutu amb diversos administradors europeus.

Codi tècnic de l'edificació (CTE)

Les Declaracions GlobalEPD per a alguns productes de construcció són les úniques DAP incloses en el Registre General de Certificacions mediambientals de l'anàlisi de vida dels productes i altres avaluacions mediambientals dels edificis del Codi Tècnic de l'Edificació del Ministeri de Foment.

Les declaracions ambientals permeten a les organitzacions comunicar, de manera normalitzada, l'acompliment ambiental dels seus productes i serveis. La verificació d'AENOR proporciona confiança en la informació subministrada, assegurant el major reconeixement nacional i internacional.

Les DAP s'usen en compra pública i privada a nivell global, així com en esquemes de certificació ambiental d'edificis. Una DAP verificada facilita que les organitzacions puguin comercialitzar els seus productes, incloent-hi l'exportació, i els permet preparar-se per a futurs canvis en els criteris reglamentaris, de compra pública o privada.​​​​

L'ACV és una eina que permet la millora de processos, per la qual cosa les DAP poden usar-se per a comunicar ​ les millores derivada processos de ecodisseny de conformitat amb la Norma Internacional ISO 14006. Així mateix, l'ACV és una eina molt útil en polítiques públiques com la economia circular.

Aquest ACV és compatible amb l'empleat en unes altres rastres ambientals (product environmental footprint, PEF) com petjada de carboni o hídrica.​

Les Declaracions verificades per AENOR poden optar a la Marca Europea ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED​, per a productes de construcció, així com al doble logotip amb els administradors amb què ​AENOR tingui un acord bilateral de reconeixement mutu. Aquests acords proporcionen la facultat de fer servir el logotip d'ambdós administradors sobre la DAP i a figurar en els registres web dels dos administradors.


Eina intel·ligent per a la selecció de productes de fusta destinats a la construcció. Més informació.

Declaracions publicades

Les declaracions GlobalEPD en vigor es poden consultar aquí.

Les declaracions GlobalEPD emeses amb la marca ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED™ es troben disponibles a la secció dedicada a l'associació ECO Platform. Les declaracions d'altres administradors reconeguts pel programa GlobalEPD es troben disponibles a la secció dedicada a aquests reconeixements internacionals.

​Reglas Generals del Programa GlobalEPD

AENOR ha establert unes regles o instruccions generals de conformitat amb els requisits de la norma internacional ISO 14025, amb l’objectiu de garantir la fiabilitat i transparència de la seva gestió del Programa GlobalEPD i dels procediments de verificació.

IconaRegles Generals del Programa GlobalEPD (2a revisió, febrer 2016​)

Regles de categoria de producte

Les RCP publicades per AENOR estan disponibles al panell sectorial corresponent.

Documentació en consulta pública

Amb l’objectiu de garantir la credibilitat i transparència del programa de conformitat amb la norma internacional ISO 14025, AENOR en sotmet a consulta pública la documentació, incloent-hi les regles generals i les RCP, abans de la seva publicació definitiva.

Els comentaris han de ser clars, concrets i estar justificats. ​La persona que remet els comentaris facilita el seu nom i organització, juntament amb les dades de contacte per a la resposta.

AENOR considerarà els comentaris i emetrà una resposta a l'organització que envia la consulta. Els comentaris, juntament amb la informació associada, incloent la resposta, formaran part dels registres d'AENOR i es poden fer públics en línia amb l'objectiu de transparència del programa.

En aquest moment no hi ha documents en consulta pública.


​​​​​

Taula de treball amb projecte d'edificació sostenible
DAP de productes per a edificació

​Las declaracions ambientals de producte són molt importants per a la indústria de construcció a causa de requisits de compra pública i privada​ o esquemes de certificació d'edificis

Més informació

Estrelles de bandera europea sobre trencaclosques
Acords bilaterals de reconeixement de DAP

Per donar suport a la internalització de les empreses, AENOR està assolint acords bilaterals de reconeixement mutu amb els principals Programes de verificació de DAP

Més informació

Logotip de DAP verificada en ECO Platform
ECO Platform

​​​AENOR és ​miembro fundador de l'Associació Europea​ ECO Platform i pot emetre Declaracions ambientals amb el logotip ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED™

Més informació

Certificacions relacionades

​​​​​​​​​​​​​Certificació de sistemes de gestió

Ecodisseny ISO 14006

L'ecodisseny vol identificar, controlar i millorar els aspectes ambientals dels productes o serveis


Més informació

Petjada de carboni

​​​​​​​​Certificació de producte​​​​​​

Petjada de carboni de producte

AENOR verifica la quantitat total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) en el​ cicle de vida ​conforme a referencials internacionals


Més informació

Gota d'aigua amb món

​​​​​​​​​​Certificació de producte​​

Petjada hídrica de producte

AENOR verifica la quantitat ​d'aigua que cal per produir un producte o prestar un servei ​conforme a referencials internacionals com ara l'ISO 14046​​


Més informació