Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Declaracions ambientals de producte>Panels sectorials>Panel GlobalEPD per a productes d'acer per a construcció
Panel GlobalEPD per a productes d'acer per a construcció
Fabricació d'acer

Panel GlobalEPD per a productes d'acer per a construcció

Panel GlobalEPD per a productes d'acer per a construcció

Aquest panell sec​torial​ estableix els criteris per a les declaracions ambientals de productes d'acer utilitzats en edificació i obra civil, com armadures passives per a formigó, fil de màquina o perfils estructurals​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​AENOR és l'administrador del programa GlobalEPD​ de verificació de Declaracions ambientals de producte (DAP) de conformitat amb les normes ISO 14025 i EN 15804.​​​​​​


​El panel de productes d'acer per a construcció cobreix les famílies de productes següents:

 1. Productes laminats en calent d'acer comú, d'acer inoxidable i d'altres acers aliats, inclosa xapa gruixuda, bobina calenta, fleix calent, xapa laminada en calent, corrugat en rotlle i en barres, perfils estructurals, barres i perfils comercials, fil de màquina, carril, plaques o brides

 2. Productes transformats en fred i productes recoberts d'acer comú, d'acer inoxidable i d'altres acers aliats:

  • A partir de bobina calenta, inclòs fleix fred o recobert, bobina freda o recoberta, xapa freda o recoberta, xapa perfilada o conformada, amb o sense recobriment, tub soldat amb o sense recobriment, tub sense soldadura amb o sense recobriment i perfils conformats amb o sense recobriment

  • ​A partir de rotlle de fil de màquina, inclosos filferros, malles i armadures bàsiques, cables i cordons i filferro per a formigó pretesat i postesat

 3. ​Armaduras passives (ferralla)

Presidència: Luis Rodulfo Zabala, CEPCO

​Secretaria: Eugenio García Aller, Sostenibilitat Siderúrgica​

Tècnics de les organitzacions següents participen en el panell de productes d'acer:

 • Grupo ArcelorMittal
 • Grupo Alfonso Gallardo
 • Grupo Celsa
 • Grupo Megasa
 • Grupo Riva (Siderúrgica Sevillana)
 • Environmental Resources Management, ERM
 • Confederació Espanyola de Fabricants de Productes de Construcció, CEPCO
 • Calidad Siderúrgica
 • Unión de Empresas Siderúrgicas, UNESID
 • Sostenibilidad Siderúrgica
 • AENOR

​​​Les DAP ​verificades per AENOR de conformitat amb les regles GlobalEPD-RCP-01 ​están incloses en el Registre General de Certificacions mediambientals de l'anàlisi de vida dels productes i altres avaluacions mediambientals dels edificis del Codi tècnic de l'edificació (CTE) del Ministeri de Foment


Acer per a formigó

Marca N de producte certificat

​​​​​​La marca ​ és distintiu oficialment ​reconegut (DOR) per a la Instrucció ​EHE-08

Perfils, barres i xapes d'acer

Marca N de producte certificat

​​La marca ​està reconeguda com a​ marca de qualitat voluntària que contribueix al compliment de les exigències bàsiques del CTE

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció