Salta navegació principal
Declaracions ambientals de productes per a edificació

Declaracions ambientals de productes per a edificació

Les declaracions ambientals de producte (DAP) tenen una importància creixent per a la indústria de la construcció, a causa tant d'iniciatives legislatives de les administracions públiques com a requisits de compra pública i privada.

Són una eina de comunicació i transparència per als fabricants de materials de construcció, que AENOR publica com a part de l'emissió en el Programa GlobalEPD.

Aquest programa usa la Norma Europea UNE-EN 15804 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció, publicada pel Comitè Europeu de Normalització (CEN), per a la verificació de DAP de productes i serveis de construcció.

Les DAP se citen en textos legals com el Reglament europeu 305/2011 o el Reial decret 187/2011, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia, que transposa la Directiva 2009/125/CE.

El Codi tècnic de l'edificació és el marc normatiu i reglamentari que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei d'ordenació de l'edificació (LOE). El registre general dels CTE permet incloure certificacions ambientals, com indica l'article 2 Organització de l'Ordre VIV/1744/2008:

2. En el registre general dels CTE s'inscriuran, d'acord amb el que preveu l'article 4 del CTE:

c.3 Les certificacions mediambientals de l'anàlisi del cicle de vida dels productes i altres avaluacions mediambientals dels edificis.

El setembre del 20​15 es van incloure per primera vegada certificacions ambientals en aquest registre: les Declaracions GlobalEPD veri​ficades per AENOR per a productes llargs d'acer i ciments.​​​​​​​​​​

En l'àmbit privat, les DAP es reconeixen en esquemes de certificació d'edificis d'àmplia difusió com l'americà LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), el britànic BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) o l'espanyol VERDE.

La informació continguda en les DAP també es fa servir en les anàlisis de cicle de vida (ACV) dels edificis que s'exigeixen en aquest tipus de segells ambientals.

Las regles de categoria de producte (RCP) utilitzades en construcció a Europa es basen en la Norma EN 15804, desenvolupada al CEN/TC 350 de construcció sostenible, que es desenvolupen en el Comitè Tècnic de Normalització corresponent a cada família de productes o en programes comGlobalEPD.

Diverses famílies de productes han desenvolupat les seves pròpies RCP com a norma europea, com per exemple: EN 16485 per a fusta serrada i fusta en roll, EN 16783 per a aïllament tèrmic, EN 16908 per a ciments i calçs o EN 16757 per a formigó i elements de formigó.

Les RCP desenvolupades pel Programa GlobalEPD d'AENOR es poden trobar al  panell sectorial   corresponent. 
Acords internacionals

Acords bilaterals de reconeixement mutu amb els principals Programes de verificació de DAP

DAP


ECO Platform

​​​​AENOR és ​membre fundador de l'Associació Europea​ ECO Platform i pot emetre declaracions ambientals amb el logotip ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED

DAP