Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Distintiu de qualitat reconegut
La marca N com a distintiu de qualitat reconegut

La marca N com a distintiu de qualitat reconegut

La marca N simplifica

Garantia de conformitat

La Marca N d'AENOR és un distintiu voluntari de qualitat reconeguda per l'administració en diverses legislacions, com el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) o la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

També és garantia de conformitat especialment valuosa amb requisits de clients públics i privats, facilitant la demostració del compliment amb els límits establerts en la legislació o plecs de licitació i en el cas d'alguns ciments no coberts pel marcatge CE, una alternativa a l'homologació reglamentària.

AENOR considera els límits establerts en les principals legislacions en vigor en els seus Reglaments de certificació per a, d'aquesta manera, aportar confiança als usuaris de productes amb Marca N i, si escau, facilitar la comprovació de la conformitat amb la reglamentació i la recepció en obra.


Codi tècnic de l'edificació (CTE)

​​El Codi tècnic de l'edificació (CTE) és el marc normatiu on es recullen les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

​​​La Marca N ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu de qualitat dels CTE per a determinats productes de construcció de les següents famílies:


Materials de construcció
Materials de construcció
 

Més informació

Productes i instal·lacions per a edificació
 

Més informació

Productes de seguretat i protecció
 

Més informació

Aquest reconeixement suposa que l'Administració ha adquirit un grau suficient d​e confiança sobre els productes certificats amb Marca N d'AENOR ​, considerant que la incorporació d'aquests productes als edificis contribueix al compliment de les exigències bàsiques recollides en el document legislatiu. És per això que el treball de productes amb Marca N beneficien a tots els agents implicats en la construcció d'un edifici.​​​Las entitats que emeten aquests certificats estan acreditades per ENAC de conformitat amb la norma EN ISO/IEC​17065​ i avalades per l'Administració Pública responsable del reconeixement oficial.

Instrucció de Formigó Estructural EHE-08

La Instrucció de Formigó Estructural EHE-08 estableix un conjunt d'especificacions tècniques que han de complir els productes i processos d'execució inclosos en el seu àmbit.

Amb caràcter voluntari, aquests productes poden ostentar marques de qualitat que avalin la conformitat dels mateixos respecte a normes, disposicions reguladores o reglaments particulars dels corresponents organismes emissors dels distintius.

La Marca AENOR ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com distintiu oficialment reconegut (DOR) de l'EHE-08 per a determinats materials de construcció, entre d'altres:


Materials de construcció
Formigó estructural (EHE-08)
 

Més informació

Productes i instal·lacions per a edificació
 

Més informació

Els productes amb distintiu de qualitat oficialment reconegut són productes amb un grau de garantia superior al mínim exigit per EHE-08, ja que disposen d'un control rigorós del producte a fàbrica, verificació externa amb assajos en laboratoris independents acreditats per ENAC de conformitat amb la norma EN ISO 17025, auditories i inspeccions de les seves instal·lacions, primeres matèries i sistema de qualitat. Les entitats que emeten aquests certificats estan acreditades per ENAC de conformitat amb la norma EN ISO/IEC​ 17065​ i avalades per l'Administració Pública responsable del reconeixement oficial (RD 1247/2008 pel qual s'aprova l'EHE-08).​


​Reglamento d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI)

El certificat de conformitat de normes fixat per la Marca N d'AENOR està reconegut pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a diversos productes de protecció contra incendis.

El Reial decret 513/2017 pel qual s'aprova Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis estableix que el compliment de les exigències establertes en ell per a aparells, equips, sistemes o els seus components haurà de justificar-se, quan així es determini, mitjançant certificació de tercera part que possibiliti la col·locació de la corresponents marca, com la Marca AENOR. Les entitats que emeten aquests certificats estan acreditades per ENAC de conformitat amb la norma EN ISO/IEC 17065.


Ciments (RC-16 i EHE-08)

La Marca AENOR per a ciments és un Distintiu Oficialment Reconegut de conformitat amb la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-16) del Ministeri de Foment que inclou els requisits continguts en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) i els requisits relatius al contingut de crom (VI) soluble en aigua de l'Ordre de Presidència PRE/1954/2004 que transposa la Directiva 2003/53/CE.

Està declarada pel Ministeri d'Indústria com a alternativa a l'homologació reglamentària de conformitat amb el Reial decret 1313/1988 pel qual es declara obligatòria l'homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes prefabricats, per a aquells ciments no coberts pel marcatge CE de conformitat amb el Reglament Europeu de Productes de Construcció.

Les entitats que emeten aquests certificats estan acreditades per ENAC de conformitat amb la norma EN ISO/IEC 17065 i avalades per l'Administració Pública responsable del reconeixement oficial.


Aixetes

El Reial decret 358/1985, de 23 de gener, pel qual s'estableix la subjecció a normes tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safarejos i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia, estableix en el seu articulat l'observança obligatòria de normes tècniques sobre aixetes sanitàries.

El certificat de conformitat a normes fixada per la Marca N d'AENOR per a aixetes sanitària té el mateix valor que l'homologació, sent una alternativa reconeguda pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Les entitats que emeten aquests certificats estan acreditades per ENAC de conformitat amb la norma EN ISO/IEC 17065 i avalades per l'Administració Pública responsable del reconeixement oficial.