Salta navegació principal
Marca N d'adhesius per a rajoles ceràmiques
Fitxa de producte/Marca N d'adhesius per a rajoles ceràmiques

Marca N d'adhesius per a rajoles ceràmiques

Marca N d'adhesius per a rajoles ceràmiques

​​​​​​​​​​​​​​​​La marca N d'adhesius per a rajoles ceràmiques certifica la conformitat amb els requisits aplicables i garanteix al fabricant el compliment dels requisits reglamentaris establerts, per a aquests productes, en el Codi tècnic de l'edificació

​​​La certificació de producte d'AENOR d'adhesius per a rajoles ceràmiques facilita la recepció a l'obra, pot reduir els assajos i les comprovacions necessaris i facilitar d'aquesta manera la gestió tècnica i documental de la Direcció d'obra

​​​La Marca N d'adhesius per a rajoles ceràmiques cobreix els productes definits en les Normes UNE-EN 12004 Adhesius per a rajoles ceràmiques. Requisits, avaluació de la conformitat, classificació i designació

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més estesas a escala global. 

​La marca AENOR N és una marca voluntària, que permet que l'empresa demostri que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

​D'aquesta forma, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​

​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca N​
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació.
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Garantia que el producte ha estat verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims
 • Redueix el temps d'execució de l'obra
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades
​ ​

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte prescrit complirà els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR.
 • Equilibri de parts d'interès en les decisions sobre els productes certificats

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, el producte és avaluat per una entitat de certificació reconeguda
​ ​
​ ​​Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill
 • Una marca de qualitat líder, que proporciona confiança als clients

Garantia de compliment de requisits públics i privats

 • La certificació d'AENOR contribueix al compliment de les exigències bàsiques fixades en el CTE

La certificació per a adhesius ceràmics consta de dues etapes clarament diferenciades. En una primera fase, el peticionari del certificat haurà d'implantar un sistema documental, basat en l'ISO 9001. Al mateix temps, haurà de controlar el producte i els equips de mesura, tal com es recull en els reglaments de certificació.

Posteriorment, els serveis tècnics d'AENOR es desplacen al centre de producció per tal de fer una visita per verificar que es compleixen les exigències del document de certificació. Es prendran mostres dels models que s'han de certificar, que s'enviaran al laboratori, acreditat per ENAC, que col·labora amb AENOR en el procés de certificació.

Un cop rebuts els resultats dels assajos, AENOR avalua les activitats i emet un dictamen sobre aquests.

Si la decisió és satisfactòria, es proposarà la concessió del certificat; en cas contrari, es traslladaran al peticionari les causes de la denegació i les activitats complementàries que ha de fer.

Un cop emès el certificat, l'empresa passa a la fase de seguiment de la certificació. En aquest estadi, i amb caràcter anual, els serveis d'AENOR es desplacen a les instal·lacions del fabricant amb l'objecte de constatar que s'apliquen i mantenen els criteris i exigències establerts en el Reglament de certificació. En aquesta visita es prendran mostres, de forma rotatòria, dels models certificats per al seu assaig en el laboratori acreditat.

AENOR reavalua anualment totes les activitats desenvolupades i decideix, a la vista dels resultats obtinguts, si es manté el certificat o si cal executar activitats extraordinàries.

La certificació per a adhesius ceràmics consta de dues etapes clarament diferenciades. En una primera fase, el peticionari del certificat haurà d'implantar un sistema documental, basat en l'ISO 9001. Al mateix temps, haurà de controlar el producte i els equips de mesura, tal com es recull en els reglaments de certificació.

Posteriorment, els serveis tècnics d'AENOR es desplacen al centre de producció per tal de fer una visita per verificar que es compleixen les exigències del document de certificació. Es prendran mostres dels models que s'han de certificar, que s'enviaran al laboratori, acreditat per ENAC, que col·labora amb AENOR en el procés de certificació.

Un cop rebuts els resultats dels assajos, AENOR avalua les activitats i emet un dictamen sobre aquests.

Si la decisió és satisfactòria, es proposarà la concessió del certificat; en cas contrari, es traslladaran al peticionari les causes de la denegació i les activitats complementàries que ha de fer.

Un cop emès el certificat, l'empresa passa a la fase de seguiment de la certificació. En aquest estadi, i amb caràcter anual, els serveis d'AENOR es desplacen a les instal·lacions del fabricant amb l'objecte de constatar que s'apliquen i mantenen els criteris i exigències establerts en el Reglament de certificació. En aquesta visita, es prendran mostres de forma rotatòria dels models certificats per al seu assaig al laboratori acreditat.​

AENOR reavalua anualment totes les activitats desenvolupades i decideix, a la vista dels resultats obtinguts, si es manté el certificat o si cal executar activitats extraordinàries.​


Un cop superat el procés de certificació​, l'organització obté: ​ ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​​​​DAP de morters i SATE​ de conformitat amb la norma ​EN 15804

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció