Salta navegació principal
Marca N de llambordes d'argila cuita
Fitxa de producte/marca N de qualitat de llambordes d'argila cuita

Marca N de llambordes d'argila cuita

Marca N de llambordes d'argila cuita

La marca N de llambordes d'argila cuita certifica la conformitat amb els requisits aplicables i facilita al fabricant demostrar el compliment dels requisits reglamentaris en vigor a Espanya, com el Codi Tècnic de l'Edificació

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR de llambordes d'argila cuita facilita la recepció en obra, i pot reduir els assajos i les comprovacions necessàries i facilita d'aquesta manera la gestió tècnica i documental de la direcció d'obra.

La marca N per a llambordes d'argila cuita està acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) i els seus productes estan inscrits al registre del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) ​ com a distintius de qualitat oficialment reconeguts pel Ministeri de Foment.

​​La m​arca N de llambordes d'argila cuita ​​cobreix els productes inclosos a la Norma UNE-EN 1344 Llambordes d'argila cuita

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa a més de 40 països, està entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses a escala global.

​La marca AENOR N és una marca voluntària que permet a l'empres​a demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en un norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control fet per AENOR dels processos de fabricació i assajos sobre els productes finals, permetrà als concessionaris de la marca posar al mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat inferint confiança als usuaris dels productes certificats.​

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu en què es recullen les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que estableix la Llei 38/1999 de 5 d​e novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

La Marca AENOR N ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu de qualitat del CTE. Aquest reconeixement suposa que l'Administració ha adquirit un grau suficient d​e confiança en els productes certificats amb la marca AENOR N i que considera que la incorporació d'aquests productes als edificis contribueix al compliment de les exigències bàsiques recollides en el document legislatiu. És per això que l'ús de productes amb la marca AENOR N beneficien tots els agents implicats en la construcció d'un edifici.​​

​D'aquesta forma, la Marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca AENOR
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Permet reduir o eliminar els controls de recepció dels materials establerts en els CTE
 • Redueix el temps d'execució de l'obra
 • Assegura que el producte que entra a la seva obra compleix els requisits reglamentaris que li són aplicables
 • Garanteix que el producte s'ha verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims que li exigeixen els documents bàsics dels CTE

L'usuari final

 • Habitatge construït amb materials de qualitat contrastada
 • Producte certificat per una entitat de reconegut prestigi i líder global en la certificació de productes de construcció
​​​​​​

​​La certificació per a llambordes ceràmiques consta de dues etapes clarament diferenciades. En una primera fase, el peticionari del certificat haurà d'implantar un sistema documental, basat en l'ISO 9001. Al mateix temps, haurà de controlar el producte i els equips de mesura, tal com es recull en els reglaments de certificació.

Posteriorment, els serveis tècnics d'AENOR es desplacen al centre de producció per tal de fer una visita per verificar que es compleixen les exigències del document de certificació. Es prendran mostres dels models que s'han de certificar, que s'envien a un dels laboratoris acreditats per ENAC que col·laboren amb AENOR en el procés de certificació.

​​Una vegada rebuts els resultats dels assajos, AENOR, que actua com a Secretaria del Comitè Tècnic de Certificació, presenta un informe confidencial de totes les activitats, que és valorat pel Comitè.

​​Si la decisió és satisfactòria, es proposa la concessió del certificat a AENOR, si no és així, es trasllada al peticionari les causes de la denegació i les activitats complementàries que cal fer.

Un cop emès el certificat, l'empresa passa a la fase de seguiment de la certificació. En aquest estadi, i amb caràcter anual, els serveis d'AENOR es desplacen a les instal·lacions del fabricant amb l'objecte de constatar que s'apliquen i mantenen els criteris i exigències establerts en el Reglament de certificació. En aquesta visita es prendran mostres, de forma rotatòria, dels models certificats per al seu assaig en el laboratori acreditat.

​​La Secretaria, anualment, prepara un informe de totes les activitats desenvolupades que es presenta al Comitè, que decideix a la vista dels resultats obtinguts si es manté el certificat o és necessària l'execució d'activitats extraordinàries.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​ ​

 • Certificat AENOR del producte i el seu annex tècnic
 • Llicència d'ús de la marca AEN​OR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

DAP de productes d'argila cuita de conformitat amb la norma EN 15804​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció

Peces d'argila cuita

Marca N de producte certificat

​​​La marca ​està reconeguda com​​​​ a​ marca de qualitat voluntària que contribueix al compliment de les exigències bàsiques del CTE​​​​​​​​