Salta navegació principal
Marca N de rajoles ceràmiques
Marca N de qualitat de rajoles ceràmiques

Marca N de rajoles ceràmiques

Marca N de rajoles ceràmiques

​La Marca N de rajoles ceràmiques certifica la conformitat amb els requisits aplicables i facilita al fabricant que demostri el compliment dels requisits reglamentaris en vigor a Espanya, com el Codi Tècnic de l'Edificació

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR de rajoles ceràmiques facilita la recepció a l'obra, podent reduir els assajos i les comprovacions necessàries i facilitant d'aquesta manera la gestió tècnica i documental de la direcció d'obra.

La marca N per a rajoles ceràmiques està acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) i els seus productes estan inscrits al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) com a distintius de qualitat oficialment reconeguts pel Ministeri de Foment​.

​​La M​arca N de rajoles ceràmiques cobreix els productes inclosos en la Norma UNE-EN 14411​ Rajoles ceràmiques. Definicions, classificació, característiques, avaluació i verificació de la constància de les prestacions, i marcat​ i ISO 13006 Ceramic tiles. Definitions, classification, characteristics and marking

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa a més de 40 països, està entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses a escala global.

​La marca AENOR N és una marca voluntària que permet a l'empres​a demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en un norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un control rigorós per part d'AENOR dels processos ​de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un estàndard de qualitat elevat per aportar confiança als usuaris dels productes certificats.​

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu en què es recullen les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que estableix la Llei 38/1999 de 5 d​e novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

La Marca AENOR N ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu de qualitat del CTE. Aquest reconeixement suposa que l'Administració ha adquirit un grau suficient d​e confiança en els productes certificats amb la marca AENOR N i que considera que la incorporació d'aquests productes als edificis contribueix al compliment de les exigències bàsiques recollides en el document legislatiu. És per això que l'ús de productes amb la marca AENOR N beneficien tots els agents implicats en la construcció d'un edifici.​​

​D'aquesta forma, la Marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca AENOR
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Permet reduir o eliminar els controls de recepció dels materials establerts en els CTE
 • Redueix el temps d'execució de l'obra
 • Assegura que el producte que entra a la seva obra compleix els requisits reglamentaris que li són aplicables
 • Garanteix que el producte s'ha verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims que li exigeixen els documents bàsics dels CTE

L'usuari final

 • Habitatge construït amb materials de qualitat contrastada
 • Producte certificat per una entitat de reconegut prestigi i líder global en la certificació de productes de construcció

​​La certificació per a rajoles ceràmiques consta de dues etapes clarament diferenciades. En una primera fase, el peticionari del certificat haurà d'implantar un sistema documental, basat en l'ISO 9001. Al mateix temps, haurà de controlar el producte i els equips de mesura, tal com es recull en els reglaments de certificació.

Posteriorment, els serveis tècnics d'AENOR es desplacen al centre de producció per tal de fer una visita per verificar que es compleixen les exigències del document de certificació. Es prendran mostres dels models que s'han de certificar, que s'enviaran al laboratori, acreditat per ENAC, que col·labora amb AENOR en el procés de certificació.

Un cop rebuts els resultats dels assajos, AENOR avalua les activitats i emet un dictamen sobre aquests.
Si la decisió és satisfactòria, es proposarà la concessió del certificat; en cas contrari, es traslladaran al peticionari les causes de la denegació i les activitats complementàries que ha de fer.

Un cop emès el certificat, l'empresa passa a la fase de seguiment de la certificació. En aquest estadi, i amb caràcter anual, els serveis d'AENOR es desplacen a les instal·lacions del fabricant amb l'objecte de constatar que s'apliquen i mantenen els criteris i exigències establerts en el Reglament de certificació. En aquesta visita es prendran mostres, de forma rotatòria, dels models certificats per al seu assaig en el laboratori acreditat.

​​AENOR reavalua anualment totes les activitats desenvolupades, i decideix a la vista dels resultats obtinguts si es manté el certificat o és necessària l'execució d'activitats extraordinàries.

Un cop superat el procés de certificació​, l'organització obté: ​ ​

 • Certificat AENOR del producte i el seu annex tècnic
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​DAP de recobriments ceràmics de conformitat amb la norma EN 15804​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció