Salta navegació principal
Marca N de ciments
Paleta amb ciment

Marca N de ciments

Marca N de ciments

​La Marca N certifica la conformitat amb els requisits aplicables a ciments, facilitant demostrar la conformitat amb la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-16) i els articles aplicables de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La marca N de ciments certifica la conformitat amb les disposicions i requisits aplicables, superiors als normalitzats, garantint a més el compliment amb els requisits reglamentaris tant nacionals com europeus, entre els quals hi ha la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-16) i la part de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) que aplica als ciments. Igualment, i en compliment amb l'Ordre de Presidència PRE/1954/2004 que transposa la Directiva 2003/53/CE, la marca N compleix el requisit del contingut de crom (VI) soluble d'aigua al ciment.

La marca N per a ciments ​està ​acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), és un distintiu oficialment reconegut de conformitat amb la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-16) ​ del Ministeri de Foment i està declarada pel Ministeri d'Indústria com a ​alternativa a l'homologació reglamentària de conformitat amb el Reial decret 1313/1988, pel qual es declara obligatòria l'homologació dels ciments per fabricar formigons i morters per a tota mena d'obres i productes prefabricats​.

AENOR està acreditada per l'ENAC per a l'activitat de certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris de ciments no subjectes al marcatge CE (ciments blancs, resistents a l'aigua de mar i resistents als sulfats SRC) i per a l'autorització de centres de distribució de qualsevol tipus de ciment, segons el Reial decret 605/2006, pel qual s'aproven els procediments per aplicar l​a norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcatge CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment.

La certificació d'AENOR facilita al fabricant posar el ciment al mercat, alhora que proporciona una gran confiança a l'usuari en reduir, a mínims, el risc del consumidor. Per tant es facilita la recepció en obra, es redueixen els controls preceptius i es facilita d'aquesta manera la gestió tècnica i documental de la direcció d'obra. Això comporta una reducció de costos per a totes les parts.

Una característica molt destacada de la certificació d'AENOR és el seguiment en el mercat dels ciments certificats que garanteix, no només que el producte que s'hi disposa compleix el que s'estableix, sinó que a més manté les característiques i propietats del moment en què va ser fabricat.

1. Ciments segons la Norma UNE-EN 197-1

 1. Ciments portland
 2. Ciments portland compost
 3. Ciments de forn alt
 4. Ciments putzolànics
 5. Ciments compostos

Alguns dels esmentats, a més, poden tenir les propietats:

 • Resistència als sulfats
 • Baixa calor d'hidratació
 • Baixa resistència inicial

2. Ciments resistents als sulfats segons la norma UNE 80303-1 (no inclosos a la norma UNE-​EN 197-1)

3. Ciments resistents a l'aigua de mar segons la norma UNE 80303-2

4. Ciments de molt baixa calor d'hidratació segons la norma UNE-EN 14216

5. Ciments d'obra de paleta segons la norma UNE-EN 413-1

6. Ciments blancs segons la norma UNE 80305, és a dir els ciments que, tot i complir qualsevol de les normes UNE-EN 197-1, UNE-EN 14216 o UNE EN 413-1, a més satisfan el requisit de blancor​

7. Ciments d'aluminat de calci segons la norma UNE-EN 14647

8. Ciments supersulfatats segons la norma UNE-EN 15743

9. Ciments amb especificacions addicionals, és a dir, qualsevol dels ciments anteriors que, per necessitats del mercat o autoexigència del fabricant, satisfan un requisit amb propietat quantificable i determinada segons procediment normalitzat

10. Ciments especials segons la norma ​UNE 80307

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa a més de 40 països, està entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses a nivell global.

​La marca AENOR N és una marca ​voluntaria que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix amb unes determinades prestacions recollides en un norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i assajos sobre els productes finals, permetrà als concessionaris de la marca posar al mercat productes amb un estàndard de qualitat elevat que infereix confiança als usuaris dels productes certificats.​​​

La Instrucció per a la Recepción de Ciments (RC-16), aprovada per Reial decret 256/2016​, estableix un conjunt d'especificaciones​ tècniques que han de complir els ciments fins que s'entreguen. Amb caràcter voluntari, aquests productes poden ostentar marques de qualitat que n'avalin la conformitat respecte a normes, disposicions reguladores o reglaments particulars dels corresponents organismes emissors dels distintius.

La marca AENOR N ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu oficialment reconegut (DOR) de la RC-16. Els productes amb distintiu de qualitat oficialment reconeguda són productes amb un nivell de garantia superior al mínim exigit per la RC-16, ja que tenen un control rigorós del producte en fàbrica, verificació externa amb assajos en laboratoris acreditats per l'ENAC de conformitat amb la norma EN ISO 17025, auditories i inspeccions de les instal·lacions, primeres matèries i sistema de qualitat, així com un seguiment en el mercat dels ciments certificats. Les entitats que emeten aquests certificats són entitats acreditades per l'ENAC de conformitat amb lanorma EN ISO 17065 i avalats per l'Administració pública responsable del reconeixement oficial.​

​D'aquesta forma, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis:

​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu exigit per la marca N
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Ràpida correcció de desviacions potencials a causa del grau d'automatització
 • Disminució de les fluctuacions deguda a agents externs
 • Sistematització i optimització dels processos de producció
 • Millora contínua de la qualitat
 • Seguretat en el compliment del contingut en crom VI​
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres
 • Confiança al client

Els projectistes i constructors

 • Claredat de la informació presentada
 • Control en el transport i entrega
 • Facilitat per optimitzar el càlcul i disseny de l'estructura​
 • Criteris de càlcul més favorables (menors coeficients de seguretat, menors longituds d'ancoratge, etc.)
 • En la fase prèvia al subministrament: ​permet reduir el control documental exigit i, en alguns casos, evitar la comprovació de les primeres matèries, les instal·lacions del fabricant i, fins i tot, els ​assajos previs del producte
 • En la fase de subministrament: permet eximir de la realització de comprovacions experimentals i s'elimina la totalitat dels assajos de recepció en obra, cosa que produeix un estalvi important en el control de qualitat d'obra
 • Col·laboració amb els professionals del sector

Direcció facultativa i propietat

 • Més informació dels productes que es posen en obra i de la seva traçabilitat i, per tant, més confiança
 • Control de qualitat rigorós en fàbrica
 • Programa d​e control simplificat
 • Estalvi en el control d'obra
 • Accessibilitat a la informació del control en fàbrica
 • Reducció de productes no conformes i, alhora, dels costos associats
 • Reducció de riscos
 • Rapidesa d'actuació davant d'incidències en la qualitat dels productes
 • Garantia del compliment mediambiental exigit (ISMA)
 • ​Participació d'una entitat de certificació independent i de l'Administració pública
 • Eliminació de males pràctiques​

​​

Les contínues avaluacions mensuals, trimestrals i semestrals del ciment permeten avançar-se a qualsevol incidència que pugui haver-hi en el compliment dels criteris de la conformitat.

Mitjançant les eines de contrast que utilitza AENOR es manté controlat al laboratori del fabricant que utilitza per al seu autocontrol de manera que es fan les correccions pertinents i s'eviten les derives. Addicionalment, es comprova que els laboratoris dels fabricants estan delimitats en l'entorn de la confiança dels laboratoris verificadors mitjançant cinc programes interlaboratoris anuals i, amb la participació d'una gran llista de laboratoris (acreditats, oficials, fabricants, de control), tant nacionals com internacionals.

La realització, per part d'AENOR, dels programes de control dels dispositius de trencament proporciona la garantia que l'equip de referència que AENOR utilitza serveix de patró de confiança al fabricant i de vigilància amb el laboratori verificador.

Els equips de mesura que utilitza AENOR en les seves inspeccions a les fàbriques tenen els calibratges adequats per laboratoris acreditats per l'ENAC per garantir la traçabilitat metrològica.​​​

Les activitats que efectua AENOR en la certificació de ciments són les següents:

 • Visites sistemàtiques d'auditoria quant a la norma internacional ISO 9001
 • Realització de tres visites d'inspecció anuals de les instal·lacions de fabricació, laboratori i punts d'expedició
 • Presa de mostres mensuals de ciment, en expedició, tant a granel com ensacat, per verificar-lo al laboratori verificador acreditat que AENOR utilitza
 • Assajos de contrast d'aquestes mostres per part del fabricant per aplicar la correcció i, a més, estudiar l'evolució de les diferències dels laboratoris, durant el temps, en aplicació del criteri estadístic auxiliar d'ABBE
 • Comprovació del compliment dels valors individuals superior al requisit individual normalitzat
 • Avaluació mensual, trimestral i semestral de la conformitat i ​comprobacions complementàries
 • Presa de mostres en el mercat i avaluació de la conformitat del ciment i pertinença a la població
 • Presa de mostres de les primeres matèries i realització dels assajos
 • Control i seguiment dels temps de la realització i comunicació dels resultats dels assajos, tant de contrast com d'autocontrol
 • Seguiment de l'evolució de les diferències entre els laboratoris verificadors i les fàbriques
 • Realització de cinc programes anuals interlaboratoris
 • Campanyes semestrals per al control dels dispositius de trencament d'AENOR i dels laboratoris verificadors
 • Verificació del compliment del contingut de crom VI soluble en aigua en el ciment, tant en inspeccions, auditories i assajos, tant en el cas de granel com ensacat
 • Càlcul de l'índex de sostenibilitat mediambiental de cada ciment en funció de les característiques de la fàbrica i dels processos interns relatius a la fabricació del ciment
 • Procediment acreditat de la conformitat per a les autoritzacions dels centres de distribució

El procés garanteix que el model de sistema de la qualitat que s'utilitza per a la fabricació i expedició està basat en l'ISO 9001, tant a la fàbrica com en tots els punts d'expedició i el control en el transport.

El control en el ciment és tan exhaustiu que no només es controla el compliment de les primeres matèries sinó que també se'n mira l'origen.

Per als casos que siguin aplicables, bé pel mercat, l'usuari o autoexigència del mateix fabricant, es comproven les especificacions addicionals requerides mitjançant mètodes normalitzats segons la mateixa reglamentació.​​

​​Un cop superat el procés de certificació​, l'organització obté:

 • Certificat AENOR del producte i el seu annex tècnic
 • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​DAP de ciments de conformitat amb la norma ​EN 15804

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció