Salta navegació principal
Marca N de formigó estructural (EHE-08)
Marca N de qualitat de FORMIGÓ EHE-08

Marca N de formigó estructural (EHE-08)

Marca N de formigó estructural (EHE-08)

​​La marca N de formigó estructural EHE-08 certifica la conformitat del producte amb els requisits reglamentaris que estableix la Instrucció de Formigó Estructural, EHE-08, així com amb els requisits voluntaris inclosos en la mateixa Instrucció i que impliquen un nivell de qualitat superior​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La marca N de formigó estructural EHE-08 és un distintiu oficialment reconegut (DOR) pel Ministeri de Foment de conformitat amb l'EHE-08.

Aquest reconeixement facilita la recepció del formigó amb marca AENOR a les obres, reduint en gran mesura el nombre d'assajos que cal fer i aplicant requisits més avantatjosos, a més de fer més senzilla la gestió tècnica i documental de la direcció d'obra. A l'hora de projectar, implica un estalvi estructural en permetre una minoració del coeficient de seguretat en els càlculs. 

A més, aquest esquema de certificació està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) de conformitat amb l'UNE-EN ISO/IEC 17065.​

Formigó preparat designat per propietats de resistències característiques entre 20 i 100 N/mm2

Els formigons certificats han d'estar inclosos en l'àmbit d'aplicació de la instrucció de formigó estructural EHE-08.​

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa a més de 40 països, està entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses a nivell global. 

​La marca AENOR N és una marca voluntària, que permet que l'empresa demostri que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i assajos sobre els productes finals, permetrà als concessionaris de la marca posar al mercat productes amb un estàndard de qualitat elevat que infereix confiança als usuaris dels productes certificats.​​​

La Instrucció de Formigó Estructural EHE-08, aprovada per Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, estableix un conjunt d'especificacions​ tècniques que han de complir els productes ​i processos d'execució inclosos en el seu àmbit. Amb caràcter voluntari, aquests productes poden ostentar marques de qualitat que n'avalin la conformitat respecte a normes, disposicions reguladores o reglaments particulars dels corresponents organismes emissors dels distintius.

La Marca AENOR N ostenta el ​reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu oficialment reconegut (DOR) de l'EHE-08. Els productes amb distintiu de qualitat oficialment reconeguda són productes amb un nivell de garantia superior al mínim exigit per l'EHE-08, ja que tenen un control rigorós del producte en fàbrica, verificació externa amb assajos en laboratoris independents acreditats per ENAC de conformitat amb la norma EN ISO 17025, auditories i inspeccions de les seves instal·lacions, primeres matèries i sistema de qualitat. Les entitats que emeten aquests certificats són entitats acreditades per l'ENAC de conformitat amb la norma EN ISO 17065 i avalats per l'Administració pública responsable del reconeixement oficial (RD 1247/2008, pel qual s'aprova l'EHE-08).​

​D'aquesta forma, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis:​​

​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca AENOR
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els projectistes i constructors

 • Facilitat per optimitzar el càlcul i disseny de l'estructura​
 • Criteris de càlcul més favorables (menors coeficients de seguretat dels materials, menors longituds d'ancoratge, etc.)
 • En la fase prèvia al subministrament, permet reduir el control documental exigit i, en alguns casos, permet evitar comprovar les primeres matèries, les instal·lacions del fabricant i, fins i tot, els assajos previs del producte
 • En la fase de subministrament, permet eximir de la realització de comprovacions experimentals, eliminant-se la totalitat dels assajos de recepció en obra, cosa que es tradueix en un important estalvi en el control de qualitat d'obra

Direcció facultativa i propietat

 • Més informació dels productes que es posen en obra i de la seva traçabilitat i, per tant, més confiança
 • Control de qualitat rigorós en fàbrica
 • Programa d​e control simplificat
 • Estalvi en el control d'obra
 • Accessibilitat a la informació del control en fàbrica
 • Reducció de productes no conformes i, alhora, dels costos associats
 • Rapidesa d'actuació davant d'incidències en la qualitat dels productes
 • Participació d'una entitat de certificació independent i de l'administració pública

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació. En el cas de formigons, la certificació se sol·licita per “famílies” o agrupacions de diferents designacions de formigó amb dosificacions equivalents.

Una vegada analitzada la documentació pels tècnics d'AENOR, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixen la normativa d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

  • ​​​a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de l'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu. Aquesta part no és necessària si l'empresa té el certificat AENOR de registre d'empresa. 
  • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar que el producte compleix els requisits de la normativa.

ASSAJOS DE VERIFICACIÓ:

El laboratori verificador, acreditat per l'ENAC, pren mostres per a assajos de consistència i resistència a compressió, 5 mostres/mes durant 2 mesos abans de concedir la marca.

SUPERVISIÓ CONTÍNUA DEL CONTROL DE PRODUCCIÓ

El fabricant registra les dades de tots els assajos de control de ​producció en una aplicació informàtica habilitada per AENOR. Des d'AENOR es té accés continuat a aquesta informació del fabricant. Adquireix una importància fonamental que la producció tingui una dispersió molt delimitada, cosa que requereix un control exhaustiu de primeres matèries i de tots els paràmetres que hi intervenen.

El Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, administració, usuaris, entitats de control i AENOR) analitza els informes sobre les activitats dutes a terme, sense saber de quina empresa es tracta, i proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats quan no es consideri conforme.

Una vegada concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo:

 • Un cop cada any es fa una auditoria del sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de l'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
 • Un cop cada semestre es fa una inspecció del procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant.
 • Dues vegades cada mes el laboratori verificador pren mostres de cada família de formigons per als assajos de consistència i resistència a compressió.
 • De forma contínua AENOR avalua el control de producció que el fabricant registra a l'aplicació informàtica.

Els resultats són avaluats cada any pel Comitè Tècnic de Certificació, que decideix si manté o no la marca.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804