Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Materials de construcció>Perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat
Marca N de perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat
Marca N de perfils metàl·lics per a la instal·lació de plaques de guix laminat

Marca N de perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat

Marca N de perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat

​​La marca N de perfils metàl·lics per a la instal·lació de plaques de guix laminat (PGL) ​ certifica la qualitat d'aquests productes de conformitat amb normes nacionals i europees​

La marca N de perfils metàl·lics per a la instal·lació de plaques de guix laminat ajuda al fabricant garantir el compliment de les exigències mínimes de resistència i durabilitat que han de tenir aquests productes per tal d'assegurar l'adequada instal·lació de la PGL.​​​​​​​​​​​​​​​

Actualment, la marca N de perfils metàl·lics engloba la certificació dels següents tipus de perfils:

 • Canals
 • Muntants
 • Angulars
 • Perfils “U”
 • Mestres
 • Perfils de sostres continus (PTC)
 • Perfils sostre-serra
 • Perfil tipus clip​

La certificació de producte d'AENOR de perfils metàl·lics per a la instal·lació de plaques de guix laminat facilita la recepció en obra, i pot reduir els assajos i les comprovacions necessàries i facilita d'aquesta manera la gestió tècnica i documental de la direcció d'obra.

​La Marca N de perfilería metálica​ per a la instal·lació de plaques de guix laminat cobreix els productes inclosos en la Norma UNE-EN 14195 Perfilería metàl·lica per al seu ús en sistemes de plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig​​

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més estesas a escala global. 

La marca AENOR N és una marca voluntària que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

​D'aquesta forma, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​


​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca N​
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació.
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Garantia que el producte ha estat verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades
​ ​

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte prescrit complirà els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR.
 • Equilibri de parts d'interès en les decisions sobre els productes certificats

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, el producte és avaluat per una entitat de certificació reconeguda

La certificació per a perfils metàl·lics per a la instal·lació de plaques de guix laminat consta de dues etapes clarament diferenciades. En una primera fase, el peticionari del certificat haurà d'implantar un sistema documental, basat en l'ISO 9001. Al mateix temps, haurà de controlar el producte i els equips de mesura, tal com es recull en els reglaments de certificació.

Posteriorment, els serveis tècnics d'AENOR es desplaçaran dues vegades al centre de producció per fer-hi visites per verificar que es compleixen les exigències del document de certificació. Es prendran, en cadascuna de les visites, mostres dels models que s'hagin de certificar, que s'enviaran a un dels laboratoris acreditats per ENAC que col·laboren amb AENOR en el procés de certificació.

Un cop rebuts els resultats de totes les activitats, ATEDY, que actua com a secretaria del Comitè Tècnic de Certificació, presenta un informe confidencial de totes les activitats, que el Comitè valora.

Si la decisió és satisfactòria, es proposarà la concessió del certificat a AENOR; en cas contrari, es traslladaran al peticionari les causes de la denegació i les activitats complementàries que cal fer.

Un cop emès el certificat, l'empresa passa a la fase de seguiment de la certificació. En aquest estadi, i amb caràcter semestral, els serveis d'AENOR es desplacen a les instal·lacions del fabricant per tal de constatar que s'apliquen i es mantenen els criteris i les exigències establerts en el reglament de certificació. En aquestes visites, es prendran mostres de forma rotatòria dels models certificats per al seu assaig al laboratori acreditat.

​La secretaria, semestralment, prepara un informe de totes les activitats desenvolupades, que es presenta al Comitè, el qual decideix, a la vista dels resultats obtinguts, si es manté el certificat o si cal executar activitats extraordinàries.

Un cop superat el procés de certificació​, l'organització obté: ​ ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804