Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Materials de construcció>Perfils, barres i xapes d'acer estructural
Marca N de perfils, barres i xapes d'acer estructural
Fitxa de Producte/Marca N de perfils, barres i xapes d'acer per a aplicacions estructurals

Marca N de perfils, barres i xapes d'acer estructural

Marca N de perfils, barres i xapes d'acer estructural

​​​​​​​​​​​​​​​La marca N de perfils, barres i xapes d'acer laminats en calent per a aplicacions estructurals certifica la qualitat del producte respecte a les normes nacionals UNE o europees EN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La marca N de perfils, barres i xapes d'acer laminats en calent per a aplicacions estructurals assegura la conformitat amb les normes de producte corresponents, cosa que garanteix la satisfacció dels clients. L'objectiu és facilitar la demostració del compliment amb els normes UNE o europees i amb els requisits exigits pels clients.

​La marca N de perfils, barres i xapes d'acer laminats en calent per a aplicacions estructurals està acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) i està reconeguda pel Ministeri de Foment com a marca de qualitat voluntària que contribueix al compliment de les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l'Edificació, CTE.

Perfils d'acer laminat en calent. Perfils HE, d'ales amples i cares paral·lelesUNE 36524:1994, UNE 36524:1999 ERRATUM, UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10034:1994
Perfils estructurals d'acer laminat en calent. Secció en I amb ales inclinades IPNUNE 36521:1996, UNE-EN 10024:1995, UNE-EN 10025-1:2006
Perfil U d'ales paral·leles (UPE) d'acer laminat en calentUNE 36523:2008, UNE 36523:2008 ERRATUM:2011, UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10279:2001
Perfils estructurals d'acer laminat en calent. Perfil U normal UPNUNE 36522:2001, UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10279:2001
Perfils estructurals d'acer laminat en calent. Perfils IPEUNE 36526:1994, UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10034:1994
Perfils estructurals d'acer laminat en calent per a apuntalamentUNE 36530:1999
Perfils de grapes d'acer per a apuntalamentUNE 36530:1999
Xapes d'acer laminades en calent de gruix superior o igual a 3 mm per a aplicacions estructuralsUNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10029:2011
Angulars de costats iguals i desiguals (L) d'acer estructuralUNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10056-1:1999, UNE-EN 10056-2:1994
Barres rodones d'acer laminades en calent per a usos generalsUNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10060:2004
​Perfiles en U d'acer laminat en calentUNE 36523:2008 ERRATUM:2011, UNE 36525:2001, UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10279:2001
Barres hexagonals d'acer laminades en calent per a usos generalsUNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10061:2005​
Barres quadrades d'acer laminades en calent per a usos generalsUNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10059:2004​
Barres rectangulars d'acer laminades en calent per a usos generalsUNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10058:2004​
Perfils T d'acer amb ales iguals i arestes arrodonides laminades en calentUNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 10055:1996​

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 ​marcas de qualitat de producte més esteses a nivell global.

​La marca AENOR N és una marca voluntària, que permet que l'empresa demostri que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control fet per AENOR dels processos de fabricació i assajos sobre els productes finals, permetrà als concessionaris de la marca posar al mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat inferint confiança als usuaris dels productes certificats.​

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu en què es recullen les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que estableix la Llei 38/1999 de 5 d​e novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

La marca AENOR N ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu de qualitat del CTE. Aquest reconeixement suposa que l'Administració ha adquirit un grau suficient d​e confiança en els productes certificats amb la marca AENOR N i que considera que la incorporació d'aquests productes als edificis contribueix al compliment de les exigències bàsiques recollides en el document legislatiu. És per això que l'ús de productes amb la marca AENOR N beneficien tots els agents implicats en la construcció d'un edifici.​​

​D'aquesta forma, la Marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca AENOR
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Permet reduir o eliminar els controls de recepció dels materials establerts en els CTE
 • Assegura que el producte que entra a la seva obra compleix els requisits reglamentaris que li són aplicables
 • Garanteix que el producte s'ha verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims que li exigeixen els documents bàsics dels CTE

L'usuari final

 • Habitatge construït amb materials de qualitat contrastada
 • Producte certificat per una entitat de reconegut prestigi i líder global en la certificació de productes de construcció​​​​​

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Una vegada analitzada la documentació pels tècnics d'AENOR, per verificar que els productes compleixen les normes d'aplicació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

 • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
 • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
 • c) Es prenen mostres per assajar a la fàbrica i per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos que inclouen les normes.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Sovint semestral o anual es fan novament les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. El Comitè Tècnic de Certificació n'avalua els resultats i decideix si es manté o no la certificació AENOR.​​​

​Un cop superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​DAP d'acer per a construcció de conformitat amb la norma EN 15804

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció