Salta navegació principal
Marca N de plaques ondulades de fibrociment
Marca N de plaques ondulades de fibrociment

Marca N de plaques ondulades de fibrociment

Marca N de plaques ondulades de fibrociment

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La marca N de plaques ondulades de fibrociment facilita al fabrica​nt la demostració del compliment dels requisits que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)

La Marca N de plaques ondulades de fibrociment inclou els requisits de les normes europees i nacionals ​dels diferents tipus de plaques i facilita al fabricant la demostració del compliment dels requisits reglamentaris en vigor a Espanya, com el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).​​​

La certificació de producte d'AENOR de plaques ondulades de fibrociment facilita la recepció en obra, i pot reduir els assajos i les comprovacions necessàries i facilitar d'aquesta manera la gestió tècnica i documental de la direcció d' obra.

​La marca N de plaques ondulades de fibrociment cobreix els productes inclosos a les normes següents:

 • UNE-EN 494 Plaques ondulades de fibrociment. Requisits, avaluació de la c​onformidad, classificació i designació
 • ​UNE 88113 Plaques ondulades o nervadas de ciment reforçat amb fibres amb PUR incorporat i revestiment inferior de polièster, i les seves peces complementàries de coberta. Requisits i mètodes d'assaig
 • UNE 88114 Plaques ondulades o nervadas de ciment reforçat amb fibres amb PUR incorporat i revestiment inferior de paper d'alumini, i les seves peces complementàries de coberta. Requisits i mètodes d'assaig​​​

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més estesas a escala global. 

​La marca AENOR N és una marca voluntària, que permet que l'empresa demostri que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

D'aquesta manera, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​


​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca N​
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació.
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Garantia que el producte ha estat verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades
​ ​

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte prescrit complirà els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR.
 • Equilibri de parts d'interès en les decisions sobre els productes certificats

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, una entitat de certificació reconeguda avalua el producte

La certificació per a plaques ondulades de fibrociment consta de dues etapes clarament diferenciades. En una primera fase, el peticionari del certificat haurà d'implantar un sistema documental, basat en l'ISO 9001. Alhora, haurà de controlar el producte i els equips de mesura, tal com es recull en els reglaments de certificació.​

Posteriorment, els serveis tècnics d'AENOR es desplacen al centre de producció per tal de fer una visita per verificar que es compleixen les exigències del document de certificació. Es prendran mostres dels models que s'hagin de certificar i s'enviaran a un dels laboratoris, acreditats per ENAC, que col·laboren amb AENOR en el procés de certificació.​

Un cop s'hagin rebut els resultats dels assajos, AENOR, que actua com a secretaria del Comitè Tècnic de Certificació, presenta un informe confidencial de totes les activitats, que el Comitè valora.​

Si la decisió és satisfactòria, es proposarà la concessió del certificat a AENOR. En cas contrari, es traslladaran al peticionari les causes de la denegació i les activitats complementàries que hagi de fer.​

Un cop emès el certificat, l'empresa passa a la fase de seguiment de la certificació. En aquest estadi, i amb caràcter anual, els serveis d'AENOR es desplacen a les instal·lacions del fabricant amb l'objecte de constatar que s'apliquen i mantenen els criteris i exigències establerts en el Reglament de certificació. En aquesta visita, es prendran mostres de forma rotatòria dels models certificats per al seu assaig al laboratori acreditat.​

La Secretaria, anualment, prepara un informe de totes les activitats desenvolupades que es presenta al Comitè, que decideix a la vista dels resultats obtinguts si es manté el certificat o és necessària l' execució d'activitats extraordinàries.​

Una vegada superat el procés de certificació​​, l'organització obté: ​ ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció