Salta navegació principal
Marca N de productes d'acer per a formigó
Marca-N-de-productos-de-acero-para-hormigón

Marca N de productes d'acer per a formigó

Marca N de productes d'acer per a formigó

​La marca N certifica la conformitat amb els requisits aplicables a productes d'acer per a formigó, i en garanteix la conformitat amb la ​Instrucció Formigó Estructural EHE-08​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La marca N de productes d'acer per a formigó certifica la conformitat amb els requisits exigits en la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08, cosa que assegura al fabricant que els seus clients es podran beneficiar dels avantatges que l'EHE-08 reserva als distintius oficialment reconeguts, DOR. Par​a als productes no regulats per la instrucció, l'objectiu és facilitar la demostració de​l compliment amb les normes nacionals UNE o europees EN i amb els requisits que exigeixen els seus clients.

La marca N de productes d'acer per a formigó està acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) i és un distintiu oficialment reconegut (DOR) de conformitat amb l'Instrucció Formigó Estructural (EHE-08​).

 • Barres corrugades d'acer conformes amb les normes UNE 36068, UNE 36065, UNE-EN 10080, article 32è i apartat 4.3.4 de l'annex 13 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08.
 • Barres corrugades amb característiques especials de ductilitat conformes amb les normes UNE 36065, UNE-EN 10080, article 32è i apartat 4.3.4 de l'annex 13 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08.
 • Filferros llisos i corrugats d'acer conformes amb les normes UNE 36731, UNE 36099, UNE-EN 10080, article 32è de la Instrucció de ​Hormigón Estructural EHE-08.
 • Filferros i cordons d'acer per a pretesat conformes amb l'UNE 36094, article 34è de la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08.
 • Fil de màquina d'acer no aliat per a la fabricació de filferro per a mallat o pretesat conforme amb les normes UNE 36066 o UNE-EN ISO 16120-4.
 • Malles electrosoldades d'acer conformes amb les normes UNE 36060, UNE 36061, UNE 36092, UNE-EN 10080, article 33è de la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08.
 • Armadures bàsiques d'acer electrosoldades en gelosia conformes amb les normes UNE 36739, UNE-EN 10080:2006, article 33è de la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08.
 • Distribució de productes d'acer per a formigó conformes amb l'UNE 36820.
 • Armadures passives d'acer per a formigó estructural (ferralla) conformes amb les normes UNE 36831:1997, UNE-EN ISO 17660-2:2008, article 33è, apartats 69.2, 69.3, 69.4, 69.5 i apartat 5.1.1 de l'Annex 11 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08.​​​

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa a més de 40 països, està entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses a nivell global. 

​La marca AENOR N és una marca voluntària, que permet que l'empresa demostri que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i assajos sobre els productes finals, permetrà als concessionaris de la marca posar al mercat productes amb un estàndard de qualitat elevat que infereix confiança als usuaris dels productes certificats.​​​

La Instrucció de Formigó Estructural EHE-08, aprovada per Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, estableix un conjunt d'especificacions​ tècniques que han de complir els productes ​i processos d'execució inclosos en el seu àmbit. Amb caràcter voluntari, aquests productes poden ostentar marques de qualitat que n'avalin la conformitat respecte a normes, disposicions reguladores o reglaments particulars dels corresponents organismes emissors dels distintius.

La Marca AENOR N ostenta el ​reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu oficialment reconegut (DOR) de l'EHE-08. Els productes amb distintiu de qualitat oficialment reconeguda són productes amb un nivell de garantia superior al mínim exigit per l'EHE-08, ja que tenen un control rigorós del producte en fàbrica, verificació externa amb assajos en laboratoris independents acreditats per ENAC de conformitat amb la norma EN ISO 17025, auditories i inspeccions de les seves instal·lacions, primeres matèries i sistema de qualitat. Les entitats que emeten aquests certificats són entitats acreditades per l'ENAC de conformitat amb la norma EN ISO 17065 i avalats per l'Administració pública responsable del reconeixement oficial (RD 1247/2008, pel qual s'aprova l'EHE-08).​

​D'aquesta forma, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis:​​

​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca AENOR
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els projectistes i constructors

 • Facilitat per optimitzar el càlcul i disseny de l'estructura​
 • Criteris de càlcul més favorables (menors coeficients de seguretat dels materials, menors longituds d'ancoratge, etc.)
 • En la fase prèvia al subministrament, permet reduir el control documental exigit i, en alguns casos, permet evitar comprovar les primeres matèries, les instal·lacions del fabricant i, fins i tot, els assajos previs del producte
 • En la fase de subministrament, permet eximir de la realització de comprovacions experimentals, i eliminar la totalitat dels assajos de recepció a l'obra, cosa que es tradueix en un important estalvi en el control de qualitat d'obra

Direcció facultativa i propietat

 • Més informació dels productes que es posen en obra i de la seva traçabilitat i, per tant, més confiança
 • Control de qualitat rigorós en fàbrica
 • Programa d​e control simplificat
 • Estalvi en el control d'obra
 • Accessibilitat a la informació del control en fàbrica
 • Reducció de productes no conformes i, alhora, dels costos associats
 • Rapidesa d'actuació davant d'incidències en la qualitat dels productes
 • Participació d'una entitat de certificació independent i de l'Administració pública​

​​SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals se sol·licita la certificació.​

Un cop tècnics d'AENOR han analitzat la documentació per verificar que els productes compleixen amb les normes d'aplicació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat: ​

AUDITORIA/INSPECCIÓ

​Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

 • ​a) ​S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de l'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
 • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
 • c) Es prendran mostres per assajar en fàbrica i per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes.

​ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

​Amb tota l​a informació sobre les activitats, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Sovint semestral o anual es fan novament les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. El Comitè Tècnic de Certificació n'avalua els resultats i decideix si es manté o no la certificació AENOR.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del ​producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​DAP d'acer per a construcció de conformitat amb la norma EN 15804

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció