Salta navegació principal
Marca N de productes de guix
Marca N de guixos i escaioles

Marca N de productes de guix

Marca N de productes de guix

​​La marca N de productes de guix i escaiola certifica el compliment d'aquests productes de conformitat amb normes nacionals i europees, així com als reglaments d'AENOR

​​​​​​​​​​La marca N de productes de guix, els seus prefabricats i productes afins, cobreix els productes definits a les normes: ​​​​

 • ​UNE-EN 13279-1 Guixos de construcció i conglomerantes a base de guix per a la construcció. Part 1: Definicions i especificacions

 • UNE-EN 12860 Adhesius a base de guix per a panells de guix. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig

 • UNE 102011 Escaioles per a la construcció. Especificacions

 • UNE-EN 520 Plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig

 • UNE-EN 12859 Panells de guix. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig

 • UNE-EN 14246 Plaques d'escaiola per a sostres suspesos. ​Definicions, especificacions i mètodes d'assaig

​La certificació de producte d'AENOR de productes de guix i els seus derivats facilita la recepció en obra, i redueix els assajos i comprovacions necessaris i facilita, així, la gestió tècnica i documental de la direcció d'obra.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Actualment, la marca N de productes de guix, els seus prefabricats i productes afins engloba la certificació dels productes següents:

 • Guixos de construcció
 • Guix per a la seva aplicació en capa fina
 • Guix de construcció alleugerit
 • Guix de construcció d'alta duresa
 • Conglomerant de base de guix per a la construcció
 • Morters de guix. Tipus B2 i B3
 • Adhesius de base de guix per a panells de guix
 • Escaioles per a la construcció
 • Plaques d'escaiola per a sostres suspesos
 • Panells de guix
 • Plaques de guix laminat
 • Panells de guix de gruix reduït

AENOR, co​m a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més estesas a escala global. 

La marca AENOR N és una marca voluntària que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

​D'aquesta forma, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​


​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca N​
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació.
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Garantia que el producte ha estat verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades
​ ​

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte prescrit complirà els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR.
 • Equilibri de parts d'interès en les decisions sobre els productes certificats

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, el producte és avaluat per una entitat de certificació reconeguda ​​

La certificació per a guixos i escaioles consta de dues etapes clarament diferenciades. En una primera fase, el peticionari del certificat haurà d'implantar un sistema documental, basat en l'ISO 9001. Al mateix temps, haurà de controlar el producte i els equips de mesura, tal com es recull en els reglaments de certificació.

Posteriorment, els serveis tècnics d'AENOR es desplaçaran dues vegades al centre de producció per fer-hi visites per verificar que es compleixen les exigències del document de certificació. Es prendran, en cadascuna de les visites, mostres dels models que s'hagin de certificar, que s'enviaran a un dels laboratoris acreditats per ENAC que col·laboren amb AENOR en el procés de certificació.

Un cop rebuts els resultats de totes les activitats, ATEDY, que actua com a secretaria del Comitè Tècnic de Certificació, presenta un informe confidencial de totes les activitats, que el Comitè valora.

Si la decisió és satisfactòria, es proposarà la concessió del certificat a AENOR; en cas contrari, es traslladaran al peticionari les causes de la denegació i les activitats complementàries que cal fer.

Un cop emès el certificat, l'empresa passa a la fase de seguiment de la certificació. En aquest estadi, i amb caràcter semestral, els serveis d'AENOR es desplacen a les instal·lacions del fabricant per tal de constatar que s'apliquen i es mantenen els criteris i les exigències establerts en el reglament de certificació. En aquestes visites, es prendran mostres de forma rotatòria dels models certificats per al seu assaig al laboratori acreditat.

La secretaria, semestralment, prepara un informe de totes les activitats desenvolupades que es presenta al Comitè, que decideix, a la vista dels resultats obtinguts, si es manté el certificat o cal dur a terme activitats extraordinàries.​​

Un cop superat el procés de certificació, l'organització obté:

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​​​​​​

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​​​DAP de productes amb base guix de conformitat amb la norma ​EN 15804

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció