Salta navegació principal
Marca N de taüts
Marca N de qualitat de taüts

Marca N de taüts

Marca N de taüts

​La marca N de taüts certifica la conformitat amb la norma UNE 190001

​La marca AENOR es concedeix per als taüts definits en la norma UNE 190001.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La Marca AENOR Medi ambient​ es concedeix per als taüts ecològics que defineix la norma UNE 190001.​​

La Marca N de taüts certifica la conformitat amb la Norma UNE 190001 Taüts. Terminologia, classificació i característiques tècniques​​

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més estesas a escala global. 

La marca AENOR N és una marca voluntària que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

    • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
    • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
    • c) Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.​

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. El resultat l'avaluat cada any el Comitè Tècnic de Certificació, que decideix o no el manteniment de la marca.​​

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​​

  • Llicència d'ús de la marcaa AENOR Medi Ambient, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR​