Salta navegació principal
Marca N de bosses reutilitzables de polietilè
Marca N de qualitat de bosses reutilitzables de polietilè (PE) per a transport de productes distribuïts al detall

Marca N de bosses reutilitzables de polietilè

Marca N de bosses reutilitzables de polietilè

​La marca N de bosses reutilitzables de polietilè (PE) per a transport de productes distribuïts al detall certifica les característiques que han de tenir aquestes bosses de plàstic comercials reutilizables​

​​​​​​​​​​​​​La marca AENOR​ N i la marca AENOR Medio Ambiente de bosses reutilitzables de polietilè (PE) per a transport de productes distribuïts al detall certifiquen les característiques que han de tenir aquestes bosses de plàstic comercials reutilitzables, destinades al transport de productes distribuïts al detall, tenint en compte els aspectes ambientals i els mètodes d'assaig per determinar aquestes característiques per a un nombre mínim de 15 reutilitzacions en condicions habituals.​

La certificació de producte d'AENOR per a bosses ofereix:

  • Avantatges d'utilitat de producte: Aquestes bosses tenen més capacitat i resistència que les bosses tradicionals, per la qual cosa es necessiten menys bosses i, en conseqüència, se'n redueix el consum. Són reutilitzables amb un mínim 15 usos

  • Avantatges mediambientals: Les bosses estan fabricades amb material 100% reciclable i es fa servir un mínim del 15% de material reciclat en la seva producció. Estan impreses amb tintes respectuoses amb el medi ambient. En la seva fabricació s'ha reduït el consum d'energia i aigua. Contribueixen al reciclatge de residus, ja que estan subjectes al punt verd ECOEMBES, per gestionar la seva recollida i reciclatge.

La marca N cobreix les bosses reutilitzables de polietilè (PE) tipus samarreta, nansa llaç i nansa encunyada per al transport de productes distribuïts al detall, tipus samarreta de conformitat amb la norma UNE 53942:2014

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR​​ N, present en més de quaranta països, es troba entre les cinc marques de qualitat de producte més esteses a escala global. 

​La marca AENOR N és una marca voluntària, que permet que l'empresa demostri que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

  • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
  • b) S'inspeccionen el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se que el producte compleix els requisits de la norma.
  • c) Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat, que farà els assajos inclosos en les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats que s'han dut a terme, el Comitè Tècnic de Certificació de Plàstics (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. El resultat l'avalua cada any el Comitè Tècnic de Certificació de Plàstics, que decideix o no el manteniment de la marca.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​​

  • Llicència d'ús de la marcaa AENOR Medi Ambient, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR​

 

El més buscat


​​​​​Comitè CTC 001 de plàstic certificat

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804