Salta navegació principal
Marca N de bastides de façana
Marca N de bastides de façana

Marca N de bastides de façana

Marca N de bastides de façana

​La marca N de bastides de façana certifica els elements prefabricats per al muntatge de bastides en façanes o altres elements constructius​​

​​​​La certificació de producte d'AENOR genera confiança en els usuaris i permet que els serveis de prevenció reconeguin la seva seguretat a les obres.

La marca AENOR N per a bastides de façana gaudeix d'ampli reconeixement a Europa i a Amèrica del Sud.

Les empreses que disposin de sistemes de gestió de la qualitat basats en la norma UNE-EN ISO 9001 tenen un bon punt de partida per dur a terme auditories conjuntes, la qual cosa suposa estalvis en la planificació, informes de visita, plans d'accions correctives, recursos, etc.

​​Las normes de les sèries UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811 descriuen els requisits tècnics que han de complir els elements prefabricats, com ara plataformes fixes o d'accés, baranes o diagonals

Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona confiança als clients
  • Reconeixement en el mercat europeu i internacional
  • La certificació d'AENOR facilita l'accés a obres de construcció i edificació

El procés de certificació inclou l'avaluació documental, l'auditoria en fàbrica dels diferents processos productius, la presa de mostres i l'assaig dels diferents elements segons les normes EN 12811 i EN 12811 i la certificació, si escau, de les referències sol·licitades.

Les empreses llicenciatàries s'auditaran i els seus productes s'assajaran amb regularitat anual.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​