Salta navegació principal
Marca N de dispositius antipànic
Marca N de qualitat de dispositius antipànic

Marca N de dispositius antipànic

Aquesta certificació cobreix els dispositius antipànic per a sortides d'emergència activats per una barra horitzontal

​​​​La marca N certifica els dispositius antipànic activats per una barra horitzontal per a sortide​s d'emergència i vies d'evacuació ​coberts a la norma harmonitzada corresponent. La marca N ofereix la possibilitat de declarar i assajar algunes prestacions superiors a les exigides en la norma harmonitzada.

La certificació de producte d'AENOR està acreditada per l'ENAC i està reconeguda al Registre General de distintius de qualitat del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) per la Direcció General d'Arquitectura i Política d'Habitatge del Ministeri de Foment​.

La Marca N de dispositius antipánico​ cobreix els productes inclosos en la Norma UNE-EN 1125​ Ferramentes per a l'edificació. Dispositius antipànic per a sortides d'emergència accionades per una barra horitzontal. Requisits i mètodes d'assaig

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa a més de 40 països, està entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses a escala global.

​La marca AENOR N és una marca voluntària que permet a l'empres​a demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en un norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un control rigorós per part d'AENOR dels processos ​de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un estàndard de qualitat elevat per aportar confiança als usuaris dels productes certificats.​

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu en què es recullen les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que estableix la Llei 38/1999 de 5 d​e novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

La marca AENOR N ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distin​tiu de qualitat dels CTE. Aquest reconeixement suposa que l'Administració ha adquirit un grau suficient d​e confiança en els productes certificats amb la marca AENOR N i que considera que la incorporació d'aquests productes als edificis contribueix al compliment de les exigències bàsiques recollides en el document legislatiu. És per això que l'ús de productes amb la marca AENOR N beneficien tots els agents implicats en la construcció d'un edifici.​​

​D'aquesta forma, la marca AENOR N proporciona els següents beneficis: ​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca AENOR
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Permet reduir o eliminar els controls de recepció dels materials establerts en els CTE
 • Assegura que el producte que entra a la seva obra compleix els requisits reglamentaris que li són aplicables
 • Garanteix que el producte s'ha verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims que li exigeixen els documents bàsics dels CTE

L'usuari final

 • Habitatge construït amb materials de qualitat contrastada
 • Producte certificat per una entitat de prestigi reconegut i líder global en la certificació de pr​oductes de construcció
​​​​​​​

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Una vegada analitzada la documentació pels tècnics d'AENOR, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixen les normes d'aplicació: ​

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

  • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
  • b) S'inspeccionen el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se que el producte compleixi els requisits de la norma.​
  • c) Es prenen mostres per enviar-les a un laboratori acreditat, que farà els assajos inclosos en les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori dur a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.​

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. El resultat l'avaluat cada any el Comitè Tècnic de Certificació, que decideix o ​no el manteniment de la marca.

​​Un cop superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció