Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Productes de seguretat i protecció>Equips de protecció individual i col·lectiva
Marca N d'equips de protecció individual i col·lectiva
Marca N de qualitat d'equips de protecció individual i col·lectiva

Marca N d'equips de protecció individual i col·lectiva

Marca N d'equips de protecció individual i col·lectiva

​La marca N d'equips de protecció individual i col·lectiva certifica el compliment d'aquests productes de conformitat amb normes nacionals i europees, així com amb els reglaments d'AENOR​​​

La certificació de producte d'AENOR facilita la utilització dels equips de protecció individual i col·lectiva als diferents agents relacionats amb la seguretat dels treballadors.​​​​​​​

​​​​​​La ​marca N per a equips de protecció individual i colectiva​ està acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).​​​​​​​

La marca N d'equips de protecció individual i col·lectiva​ cobreix els productes següents:

 • Xarxes de seguretat (UNE-EN 1263)
 • Sistemes perifèrics de protecció de vores (UNE-EN 13374)

​AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses a escala global.

La marca AENOR és una marca voluntària que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix amb unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

Així, doncs, la marca AENOR es converteix en beneficiosa per a:

​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que hi fixa la marca AENOR​
 • Optimització dels processos productius i millora contínua
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Les administracions públiques​​​​

 • Garantia que el producte prescrit complirà amb els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR
 • Equilibri de parts d'interès en les decisions sobre els productes certificats
 • Facilita els processos d'homologació d'alguns dels productes
​ ​

Prescriptors i agents de control

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte s'ha verificat prèviament per tal de determinar-ne el compliment amb els requisits mínims exigibles
 • Permet reduir els controls de recepció sobre els materials
 • Redueix el temps d'execució de l'obra
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades

La societat en general

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, el producte i el seu procés de producció són avaluats per una entitat de certificació reconeguda​

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

 • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
 • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
 • c) Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. Cada any, el Comitè Tècnic de Certificació n'avalua el resultat i decideix si es manté o no la marca.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804