Salta navegació principal
Marca N de mànegues contra incendis
Marca N de qualitat de mànegues contra incendis

Marca N de mànegues contra incendis

Marca N de mànegues contra incendis

Aquesta certificació facilita que el fabricant demostri el compliment dels requisits reglamentaris establerts al RIPCI

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La Marca N de mànegues contra incendis certifica la conformitat amb els requisits aplicables i facilita al fabricant demostrar el compliment dels requisits reglamentaris que estableix el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). Així mateix, la marca AENOR ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu de qualitat dels CTE

La certificació de producte d'AENOR facilita l'ús de les mànegues contra incendis per part dels serveis de seguretat contra incendis.

La marca N per a mànegues contra incendis està acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

​​​​​​​​​​​​​​​La marca N de mànegues contra incendis​​​​​ cobreix els productes següents:

 • Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendi flexibles planes per a servei dur UNE 23091-2B.
 • Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendi flexibles planes per a servei lleuger UNE 23091-2A
 • Mànegues planes estanques de lluita contra incendis per a sistemes fixos UNE-EN 14540.
 • Mànegues semirígides de lluita contra incendis per a sistemes fixos UNE-EN 694

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 ​marcas de qualitat de producte més esteses a nivell global.

​La marca AENOR N és una marca volunta​ria que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en un norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control fet per AENOR dels processos de fabricació i assajos sobre els productes finals, permetrà als concessionaris de la marca posar al mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat inferint confiança als usuaris dels productes certificats.​

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu en què es recullen les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que estableix la Llei 38/1999 de 5 d​e novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

La marca AENOR N ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distin​tiu de qualitat dels CTE. Aquest reconeixement suposa que l'Administració ha adquirit un grau suficient d​e confiança en els productes certificats amb la marca AENOR N i que considera que la incorporació d'aquests productes als edificis contribueix al compliment de les exigències bàsiques recollides en el document legislatiu. És per això que l'ús de productes amb la marca AENOR N beneficien tots els agents implicats en la construcció d'un edifici.​​

D'aquesta manera, la marca AENOR N proporciona els següents beneficis: ​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca AENOR
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Assegura que el producte que entra a la seva obra compleix els requisits reglamentaris que li són aplicables
 • Garanteix que el producte s'ha verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims que li exigeixen els documents bàsics dels CTE

L'usuari final

 • Habitatge construït amb materials de qualitat contrastada
 • Producte certificat per una entitat de prestigi reconegut i líder global en la certificació de pr​oductes de construcció​​

El Reial decret 513/2017​ pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), estableix que el compliment de les exigències que s'hi estableixen per a aparells, equips, sistemes o els seus components s'haurà de justificar, quan així es determini, la qual cosa és el cas de les mànegues contra incendi, mitjançant certificació d'una tercera part que possibiliti la col·locació de la corresponent marca, com la marca AENOR.

El certificat de conformitat amb normes fixat per la marca AENOR per a mànegues planes estanques contra incendi serveix per justificar les exigències que estableix el RIPCI.

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

  • ​a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de l'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
  • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
  • c) Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. Cada any, el Comitè Tècnic de Certificació n'avalua el resultat i decideix si es manté o no la marca.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​ ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AEN​​OR ​ de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804