Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Productes de seguretat i protecció>Senyalitzacions fotoluminescents per a la seguretat contra incendis
Marca N de senyalitzacions fotoluminescents
Marca N de qualitat de senyalitzacions i abalisaments fotoluminescents destinats a la seguretat contra incendis

Marca N de senyalitzacions fotoluminescents

Marca N de senyalitzacions fotoluminescents

Aquesta certificació facilita que el fabricant demostri el compliment dels requisits reglamentaris que estableix el RIPCI

​​​​​La marca ​N de senyalitzacions i abalisaments fotoluminescents destinats a la seguretat contra incendis certifica la conformitat amb els requisits aplicables i facilita al fabricant demostrar el compliment dels requisits reglamentaris establerts en el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendios​​​​​​​​​​​​​​​​​ (RIPCI).

La certificació de producte d'AENOR facilita la recepció a l'obra dels senyals i abalisaments contra incendis, reduint els assajos i les comprovacions necessàries i facilitant d'aquesta manera la gestió tècnica i documental de la direcció de l'obra

​​​​​​​​​​​​​​​La marca N de senyalitzacions i abalisaments fotoluminiscents​​​​ cobreix els producte​​​s definits a les normes següents: UNE 23033-1, UNE 23034, UNE 23035-1 i UNE 23035-4

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més estesas a escala global. 

​La marca AENOR N és una marca voluntària, que permet que l'empresa demostri que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

​D'aquesta forma, la marca AENOR N proporciona els següents beneficis: ​


​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca N​
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació.
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Garantia que el producte ha estat verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims
 • Redueix el temps d'execució de l'obra
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades
​ ​

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte prescrit complirà els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR.
 • Equilibri de part​s d'interès en les decisions sobre els productes certificats

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, el producte és avaluat per una entitat de certificació reconeguda

El Reial decret 513/2017​ pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), estableix que el compliment de les exigències que s'hi estableixen per a aparells, equips, sistemes o els seus components s'haurà de justificar, quan així es determini, la qual cosa és el cas de les mànegues contra incendi, mitjançant certificació d'una tercera part que possibiliti la col·locació de la corresponent marca, com la marca AENOR.

El certificat de conformitat amb normes fixat per la marca AENOR per a senyals fotoluminescents ajuda a justificar les exigències que estableix el RIPCI.

​​SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

  • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
  • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
  • c) Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes. El fabricant envia le​s mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. Cada any, el Comitè Tècnic de Certificació n'avalua el resultat i decideix si es manté o no la marca.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​