Salta navegació principal
Marca N d'aïllants tèrmics
Marca N de qualitat d'aïllants tèrmics

Marca N d'aïllants tèrmics

Marca N d'aïllants tèrmics

​​​​​​​​​​​​​​​​​La Marca N d'aïllants tèrmic​​os certifica la qualitat dels aïllants de poliestirè extrudit, poliestirè expandit, poliuretà per a aplicació in situ, aplicació de poliuretà in situ, espuma elastomèrica, llana mineral, revoltons i cassetons d'EPS i panells sandvitx metàl·lics​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR està acreditada per l'ENAC i està reconeguda al Registre General de distintius de qualitat del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) per la Direcció General d'Arquitectura i Política d'Habitatge del Ministeri de Foment

Els productes coberts són:

 • Poliestirè expandit per a aplicacions en l'edificació (UN​E-EN 13163) ​
 • Poliestirè extrudit per a aplicacions en l'edificació (UNE-EN 13164)
 • Sistemes d'espuma rígida de poliuretà per a aplicació in situ per projecció (UNE-EN 14315-1)
 • Aplicació d'espuma rígida de poliuretà in situ (UNE-EN 14315-2)
 • Revoltons de poliestirè expandit utilitzats juntament amb bigues/biguetes de formigó prefabricat per a sistemes de forjats amb bigueta i revoltó (UNE-EN 15037-4)
 • Revoltons i elements de poliestirè expandit per a forjats reticulars i unidireccionals formigonats en obra (UNE 53974)
 • Llana mineral per a aplicacions en l'edificació (UNE-EN 13162)
 • Llana mineral per a ús per a equips en edificació i instal·lacions industrials (UNE-EN 14303)
 • Espuma elastomèrica per a ús per a equips en edificació i instal·lacions industrials (UNE-EN 14304)
 • Panells sandvitx aïllants autoportants de doble cara metàl·lica (UNE-EN 14509)

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa a més de 40 països, està entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses a escala global.

La marca AENOR N és una marca voluntària que per​met a l'empres​a demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un control rigorós per part d'AENOR dels processos ​de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un estàndard de qualitat elevat per aportar confiança als usuaris dels productes certificats.​

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu en què es recullen les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que estableix la Llei 38/1999 de 5 d​e novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

La marca AENOR N ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distin​tiu de qualitat dels CTE. Aquest reconeixement suposa que l'Administració ha adquirit un grau suficient d​e confiança en els productes certificats amb la marca AENOR N i que considera que la incorporació d'aquests productes als edificis contribueix al compliment de les exigències bàsiques recollides en el document legislatiu. És per això que l'ús de productes amb la marca AENOR N beneficien tots els agents implicats en la construcció d'un edifici.​​

​D'aquesta forma, la Marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca AENOR
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Permet reduir o eliminar els controls de recepció dels materials establerts en els CTE
 • Assegura que el producte que entra a la seva obra compleix els requisits reglamentaris que li són aplicables
 • Garanteix que el producte s'ha verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims que li exigeixen els documents bàsics dels CTE

L'usuari final

 • Habitatge construït amb materials de qualitat contrastada
 • Producte certificat per una entitat de prestigi reconegut i líder global en la certificació de pr​oductes de construcció​​​

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

​Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixen amb les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

  • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
  • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
  • c) ​ Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.​

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

​Una vegada concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. El resultat és avaluat cada any pel Comitè Tècnic de Certifica​ció, que decideix o no el manteniment de la marca.

​Un cop superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat


​Fitxa de producte certificat: Aïllament tèrmic per a construcció​​​

Jornades tècniques virtuals: La certificació AENOR d'aïllants tèrmics​​

Instal·lació de productes

Marca SI de serveis d'instal·lació

​​​​​​La marca SI certifica la qualitat d'execució de les organitzacions que instal·len productes en obra

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció

Keymark

Marca Europea Keymark

​La Marca voluntària de CEN per demostrar la conformitat amb normes europees