Salta navegació principal
Marca N d'aparells sanitaris
Marca N de qualitat d'aparells sanitaris

Marca N d'aparells sanitaris

Marca N d'aparells sanitaris

​La marca N d'aparells sanitaris certifica la qualitat d'aquests productes de conformitat amb normes nacionals i europees

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR facilita la recepció a l'obra dels aparells sanitaris, reduint els assajos i les comprovacions necessàries i facilitant d'aquesta manera la gestió tècnica i documental de la direcció d'obra

La marca N cobreix els productes següents:

 • Vàters (UNE-EN 997)
 • Aigüeres de cuina (UNE-EN 13310)
 • Lavabos col·lectius (UNE-EN 14296)
 • Bidets (UNE-EN 14528)
 • Lavabos (UNE-EN 14688)
 • Plats de dutxa per a ús domèstic (UNE-EN 14527)
 • Urinaris murals (UNE-EN 13407)
 • Altres apartats sanitaris, com ara abocadors, plaques turques, safareigs, etc. (UNE 67001)
 • Banyeres per a ús domèstic (UNE-EN 14516)
 • Banyeres d'hidromassatge (UNE-EN 12764​)

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la ​​marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 ​marcas de qualitat de producte més esteses a nivell global.

​La marca AENOR N és una marca volunta​ria que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en un norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control fet per AENOR dels processos de fabricació i assajos sobre els productes finals, permetrà als concessionaris de la marca posar al mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat inferint confiança als usuaris dels productes certificats.​

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu en què es recullen les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que estableix la Llei 38/1999 de 5 d​e novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

La marca AENOR N ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distin​tiu de qualitat dels CTE. Aquest reconeixement suposa que l'Administració ha adquirit un grau suficient d​e confiança en els productes certificats amb la marca AENOR N i que considera que la incorporació d'aquests productes als edificis contribueix al compliment de les exigències bàsiques recollides en el document legislatiu. És per això que l'ús de productes amb la marca AENOR N beneficien tots els agents implicats en la construcció d'un edifici.​​

​D'aquesta forma, la marca AENOR N proporciona els següents beneficis: ​​

El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca AENOR
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Permet reduir o eliminar els controls de recepció dels materials establerts en els CTE
 • Assegura que el producte que entra a la seva obra compleix els requisits reglamentaris que li són aplicables
 • Garanteix que el producte s'ha verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims que li exigeixen els documents bàsics dels CTE

L'usuari final

 • Habitatge construït amb materials de qualitat contrastada
 • Producte certificat per una entitat de prestigi reconegut i líder global en la certificació de pr​oductes de construcció
​​​​​​

SOL·LICITUD​

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ: es fa una visita al centre de producció, en la qual:

  • ​a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de l'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
  • ​b) S'inspeccionen el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se que el producte compleixi els requisits de la norma.
  • c) Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. El resultat és avaluat cada any pel Comitè Tècnic de Certificació, que decideix o no el manteniment de la marca.​​

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804