Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Productes i instal·lacions per a edificació>Connexions flexibles i mànegues termoplàstiques
Marca N de connexions flexibles i mànegues termoplàstiques
Marca N de qualitat de connexions flexibles per a aixetes i connexió a aparells sanitaris

Marca N de connexions flexibles i mànegues termoplàstiques

Marca N de connexions flexibles i mànegues termoplàstiques

​La marca N de connexions flexibles per a aixetes i connexió a aparells sanitaris i de mànegues de materials termoplàstics amb reforç helicoidal certifica la qualitat d'aquests productes

La certificació de producte d'AENOR és un instrument imprescindible per elevar la qualitat dels productes. Ofereix al consumidor una major confiança en el producte que adquireix, facilita la venda del producte i la seva introducció en nous mercados​​​

​La marca N cobreix els productes següents:

 • Connex​ions flexibles per a instal·lacions d'aigua destinades al consum humà de conformitat amb la norma UNE-EN 13618:2012
 • Mànegues de materials termoplàstics amb reforç termoplàstic helicoidal per a succió i descàrrega de materials aquosos de conformitat amb la norma UNE - EN ISO 3994:2012​

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR​ N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses en l'àmbit global. 

​La marca AENOR N és una marca voluntària, que permet que l'empresa demostri que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

​D'aquesta forma, la marca AENOR N proporciona els següents beneficis: ​


​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca N​
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació.
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Garantia que el producte ha estat verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions sobre els productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades
​ ​

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte prescrit complirà els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR.
 • Equilibri de part​s d'interès en les decisions sobre els productes certificats

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, una entitat de certificació reconeguda avalua el producte

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

 • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
 • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
 • c) Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats que s'han dut a terme, el Comitè Tècnic de Certificació de Plàstics (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. El Comitè Tècnic de Certificació de Plàstics avalua el resultat cada any i decideix si la marca es manté o no

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​ ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AEN​​OR ​ ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció