Salta navegació principal
Marca N de senyalització vertical fixa de circulació
Marca N de senyalització vertical fixa de circulació

Marca N de senyalització vertical fixa de circulació

Marca N de senyalització vertical fixa de circulació

La marca N certifica la qualitat dels senyals verticals fixos utilitzats en carreteres i vies urbanes

L'objectiu de la certificació d'AENOR de la senyalització viària vertical fixa és assegurar la conformitat amb els requisits aplicables a cada producte, cosa que assegura al fabricant, entre altres qüestions, poder demostrar el compliment dels requisits exigits pels seus clients i, per als productes que és aplicable, reglamentació com el ​Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, PG-3

La marca N cobreix els productes següents: ​

 • Senyals i panells direccionals metàl·lics retroreflectors de circulació de xapa d'acer galvanitzada d'una sola peça UNE 135332:2013
 • Llots de perfil d'alumini obtingut per extrusió per a la formació de cartells de senyalització retroreflectors UNE 135332:2013
 • Llots de xapa d'acer galvanitzats per a la formació de cartells de senyalització retroreflectors UNE 135332:2013
 • Làmines retroreflectores microprismàtiques per ser utilitzades en senyals verticals de trànsit UNE 135340:2010, UNE 135340:2010/1M: 2012
 • Làmines retroreflectores amb microesferes de vidre per ser utilitzades en senyals verticals de trànsit UNE 135334:2011

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més estesas a escala global. 

​La marca AENOR N és una marca voluntària, que permet que l'empresa demostri que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

D'aquesta manera, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​


​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca N​
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació.
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Garantia que el producte ha estat verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades
​ ​

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte prescrit complirà els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR.
 • Equilibri de part​s d'interès en les decisions sobre els productes certificats

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, una entitat de certificació reconeguda avalua el producte

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

​​

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual: ​

  • ​a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de l'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
  • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
  • c) S'agafen mostres per enviar-les a un laboratori que faci els assajos inclosos en les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. Cada any, el Comitè Tècnic de Certificació n'avalua el resultat i decideix si es manté o no la marca.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804