Salta navegació principal
Marca N de suports d'enllumenat
Marca N de qualitat de suports d'enllumenat

Marca N de suports d'enllumenat

Marca N de suports d'enllumenat

​La marca N de suports d'enllumenat facilita al fabricant demostrar que compleix amb els requisits reglamentaris en vigor a Espanya establerts per a aquests productes en el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, el Reglament de productes de construcció i el RD 2642/1985

Actualment, la marca N de suports d'enllumenat engloba la certificació dels següents tipus de suports: ​​​​​

 • Columnes i bàculs d'acer
 • Columnes i bàculs d'alumini
 • Columnes i bàculs d'enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra
 • Columnes de gran altura (h > 20 m)

La certificació de producte d'AENOR de suports d'enllumenat facilita la recepció a l'obra, redueix els assajos i les comprovacions necessaris i facilita d'aquesta manera la gestió tècnica i documental de la direcció d'obra.​​​​​

​La marca N de suports d'enllumenat cobreix els productes inclosos a les normes:

 • UNE-EN 40-5 Columnes i bàculs d'enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bàculs d'enllumenat d'acer
 • UNE-EN 40-6 Columnes i bàculs d'enllumenat. Part 6: Requisits per a les columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini
 • UNE-EN 40-7 Columnes i bàculs d'enllumenat. Part 7: Requisits per a columnes i bàculs d'enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra
 • Especificació tècnica recollida en el RP 19.01 per a columnes d'acer d'altura superior a 2​0 m

AENOR, co​m a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més estesas a escala global. 

La marca AENOR N és una marca voluntària que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

D'aquesta manera, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​


​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca N​
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació.
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Garantia que el producte ha estat verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades
​ ​

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte prescrit complirà els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR.
 • Equilibri de part​s d'interès en les decisions sobre els productes certificats

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, una entitat de certificació reconeguda avalua​​ el producte

La certificació per a suports d'enllumenat consta de dues etapes clarament diferenciades. En una primera fase, el peticionari del certificat haurà d'implantar un sistema documental, basat en l'ISO 9001. Alhora, haurà de controlar el producte i els equips de mesura, tal com es recull en els reglaments de certificació.​​

Inicialment, se sol·licitarà al fabricant que presenti les hipòtesis de càlcul de les seccions dels suports que vol certificar, per tal de constatar que aquests elements compliran amb les càrregues estructurals per a les quals s'han dissenyat.​​

Després de superar satisfactòriament aquesta validació del disseny, els serveis tècnics d'AENOR es desplacen al centre de producció, per tal de fer una visita per verificar que es compleixen les exigències del document de certificació. S'agafaran mostres dels diversos tipus d'acer que es faci servir en la fabricació dels suports, que s'enviaran a un dels laboratoris, acreditats per l'ENAC, que col·laboren amb AENOR en el procés de certificació, per tal de caracteritzar-los.​​

Així mateix, es comprova que les portes d'accés a la xarxa elèctrica compleixen amb els requisits mínims de protecció establertes en el Reglament electrotècnic de baixa tensió.​​

Un cop rebuts tots els resultats dels assajos, l'ANFALUM, que actua com a secretaria del Comitè Tècnic de Certificació, presenta un informe confidencial de totes les activitats, que és valorat pel comitè.​​

Si la decisió és satisfactòria, es proposarà la concessió del certificat a AENOR, en cas contrari, es traslladaran al peticionari les causes de la denegació i les activitats complementàries que cal fer.​​

Un cop emès el certificat, l'empresa passa a la fase de seguiment de la certificació. En aquest estadi, i amb caràcter anual, els serveis d'AENOR es desplacen a les instal·lacions del fabricant amb l'objecte de constatar que s'apliquen i mantenen els criteris i exigències establerts en el Reglament de certificació. En aquestes visites es fan comprovacions dimensionals dels suports disponibles al magatzem del fabricant i s'agafaran mostres, de forma rotatòria, de les xapes que es fan servir en la fabricació per fer-ne un assaig en el laboratori acreditat.​​

La Secretaria, anualment, prepara un informe de totes les activitats desenvolupades que és presentat al Comitè, que decideix a la vista dels resultats obtinguts si es manté el certificat o és necessària l'execució d'activitats extraordinàries.​​

Un cop superat el procés de certificació​​​​, l'organització obté:

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR ​ de producte certificat, de conformitat amb el que estipulen els reglaments d'AENOR
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​​​​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció