Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Productes i instal·lacions per a obra civil>Tubs de materials plàstics per a instal·lacions de sanejament
Marca N de tubs de materials plàstics per a instal·lacions de sanejament
Marca N de qualitat de tubs de materials plàstics per a instal·lacions de sanejament amb pressió i sense (PVC, Polietilè PE, Po

Marca N de tubs de materials plàstics per a instal·lacions de sanejament

Marca N de tubs de materials plàstics per a instal·lacions de sanejament

​La marca N de tubs de materials plàstics per a instal·lacions de sanejament amb pressió i sense (PVC, Polietilè PE, Polipropilè PP) certifica el compliment d'aquests productes de conformitat amb normes nacionals i europees

La certificació de producte d'AENOR és un instrument imprescindible per elevar la qualitat dels productes. Ofereix al consumidor més confiança en el producte que adquireix, facilita la venda del producte i la seva introducció a nous mercats​

​La marca N cobreix els productes següents:

 • Tubs de poli (clorur ​de vinil) no plastificat per a sanejament amb pressió de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 1452-2
 • Tubs de poli (clorur de vinil) no plastificat per a sanejament sense pressió de conformitat amb la norma UNE-EN 1401-1
 • Tubs de poli (clorur de vinil) no plastificat, polietilè i polipropilè, de paret estructurada per a aplicacions de sanejament subterrani sense pressió de conformitat amb la norma UNE-EN 13476

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, ​la marca AENOR​ N, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses arreu del món. ​

​La marca AENOR N és u​na marca voluntària que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix amb unes determinades prestacions recollides en un norma UNE, EN, ISO o especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

D'aquesta manera, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis: ​


​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que en fixa la marca N​
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació.
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Els prescriptors i els agents de control

 • Garantia que el producte ha estat verificat prèviament per tal de determinar que compleix els requisits mínims
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades
​ ​

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte prescrit complirà els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR.
 • Equilibri de part​s d'interès en les decisions sobre els productes certificats

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, el producte és avaluat per una entitat de certificació reconeguda

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual: ​

 • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
 • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
 • c) Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes. El fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats que s'han dut a terme, el Comitè Tècnic de Certificació de Plàstics (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. El Comitè Tècnic de Certificació de Plàstics avalua el resultat cada any i decideix si la marca es manté o no

​Un cop superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat  

El més buscat


​​​​​Comitè CTC 001 de plàstic certificat

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804