Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Forestal i fusta>Cadena custòdia forestal FSC
FSC®: Certificació de cadena de custòdia i Gestió forestal
Cadena de custòdia de productes forestals

FSC®: Certificació de cadena de custòdia i Gestió forestal

FSC®: Certificació de cadena de custòdia i Gestió forestal

FSC®: Certificació de cadena de custòdia i Gestió forestal

Qualsevol client o qualsevol altre interessat (per exemple, ONG, associacions de consumidors i usuaris, administració pública...) podrà presentar una reclamació davant d'AENOR, les seves delegacions, o qualsevol de les empreses certificades per AENOR en relació amb aquesta certificació. Les reclamacions són rebudes inicialment per qualsevol persona de la Direcció o centre, i posteriorment comunicades al Departament de Qualitat d'AENOR (Direcció d'Acreditació) que al seu torn les registra. Les reclamacions també es poden enviar directament al Departament de Qualitat d'AENOR per correu electrònic (calidad@aenor.com).calidad@aenor.com). A partir d'aquí, es contactarà amb la Direcció, cap o centre que ho hagi de resoldre, i el que el va originar. Des del Departament de Qualitat, s'enviarà una resposta inicial al denunciant en un termini màxim de dues setmanes, des de la recepció de la reclamació.

Amb la col·laboració del Departament de Qualitat i, d'acord amb les parts esmentades, es fa i registra una anàlisi de les causes i, si escau, accions immediates i correctives, preventives o de millora. El Departament de Qualitat mantindrà informat el reclamant del curs de l'avaluació de la queixa i enviarà una resposta dins del termini de tres mesos posteriors a la recepció d'aquesta. Si el reclamant no està d'acord amb el tractament que s'ha donat a la seva sol·licitud, podrà enviar un escrit motivat al Director General d'AENOR, que li donarà una resposta definitiva.

Finalment, a petició dels interessats, es facilitarà el nom dels elements d'AENOR que intervinguin en el procés de resolució de reclamacions. El reclamant també tindrà l'oportunitat de remetre les seves reclamacions al procés de resolució de controvèrsies de l'organisme d'acreditació si el problema no es resol mitjançant la plena aplicació dels propis procediments d'AENOR. Per al cas d'aquestes certificacions es tracta d'ASI o, en definitiva, FSC®

Certificació FSC®: Des del bosc a tota la cadena de subministrament

La Gestió forestal FSC® és una certificació amb l'objectiu de promoure als boscos una gestió forestal sostenible que es dugui a terme de forma econòmicament viable, socialment beneficiosa i ambientalment responsable, d'acord amb unes normes establertes. 

Això implica que els plans de gestió forestal siguin rendibles, sense comprometre la sostenibilitat del recurs forestal, de l'ecosistema o de la població o altres parts afectades, contribuint que poblacions locals i societat, en general, gaudeixin dels beneficis a llarg termini dels ecosistemes i garantint que totes les actuacions contribueixin a mantenir la biodiversitat, la productivitat i els processos ecològics dels boscos.

Beneficis de la certificació de cadena de custòdia FSC® per a la seva organització:

La cadena de custòdia (Cdc) dels productes forestals assegura la traçabilitat dels productes forestals des del bosc al consumidor, constitueix l'etapa posterior a la certificació de la gestió forestal sostenible i és necessària per crear un vincle entre la primera matèria inclosa en un producte forestal i el seu origen. L'FSC® (Forest Stewardship Council®) és una organització independent, no governamental, internacional i sense ànim de lucre creada el 1993, amb l'objectiu de promoure una gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable als boscos d'arreu del món. L'objectiu de l'FSC® és doble: d'una banda, crear un segell únic, el segell FSC®, que pugui garantir la credibilitat de la certificació a través d'uns estàndards d'aplicació global; de l'altra, acreditar les entitats encarregades de certificar d'acord amb els estàndards del FSC®.

  • Facilita l'obertura de nous mercats sensibles a aspectes mediambientals.
  • Millora la seva responsabilitat social i la seva imatge davant l'Administració.
  • Dona confiança als consumidors que els productes forestals seleccionats procedeixen de boscos que han estat gestionats de forma responsable, duent a terme pràctiques respectuoses amb el medi ambient.
  • Assegura als consumidors la procedència legal de la fusta dels productes que consumeixen, i garanteix que aquesta no procedeix de tales abusives o il·legals.
  • Es diferencia positivament de la competència (a través d'un logotip propi, que demostra la certificació de la cadena de custòdia FSC®).

L'estàndard de cadena de custòdia FSC-STD-40-004 ha estat revisat i publicat pel Forest Stewardship Council®. Aquest estàndard ha canviat la seva versió de v3-0 a v3-1 incloent-hi, entre d'altres, els "Requisits laborals fonamentals de l'FSC®". Amb això, pretén garantir que la protecció dels drets dels treballadors estigui fermament vinculada al certificat FSC® d'una empresa i es garanteix en totes les seves operacions certificades FSC®.

A més, aquesta revisió inclou diverses notes aclaridores ("advice") i interpretacions, publicades durant aquests anys, i una revisió editorial del document. Per a més informació, si us plau, premi aquí.

La certificació de la cadena de custòdia està orientada a qualsevol entitat, empresa o instal·lació que produeixi, comercialitzi o manipuli en el seu procés productiu productes forestals, com ara fusta, paper, suro, escorces, resines o derivats... fins i tot productes alimentaris obtinguts de boscos certificats (bolets, caça, etc).

Les auditories de cadena de custòdia FSC® es podran fer integrades amb les auditories de Cadena de custòdia PEFC . També es poden fer integrades amb auditories de sistemes de gestió de la qualitat o medi ambient. Quan una empresa disposa d'aquest tipus de sistemes, és molt possible que compleixi part dels requisits de cadena de custòdia i només haurà d'elaborar els procediments de control necessaris o modificar els que ja hi ha perquè també tinguin en compte les exigències requerides.

Una vegada superat el procés d'auditoria, la vostra organització obté:

  • El Certificat AENOR de conformitat amb els requisits de cadena de custòdia FSC®.
  • La llicència d'ús de la marca de cadena de custòdia FSC®.

L'ús de la marca FSC® s'ha de fer d'acord amb els requisits que estableix el FSC-STD-50-001.


​​La marca de la gestió forestal responsable, FSC

Marca FSC®​ 

AENOR està acreditada per ASI (Assurance Services International) per a la certificació de cadena de custòdia de productes forestals i la gestió forestal pel sistema FSC® (acreditació ASI-ACC-046). Aquesta acreditació permet a AENOR certificar la cadena de custòdia i la gestió forestal FSC® arreu del món (llevat de Bielorússia per a COC i GFS; GFS per a la Xina).

Accedeixi a la llista d' Organitzacions certificades a la cadena de custòdia FSC.