Salta navegació principal
Certificació per a l'exportació a l'Equador

Certificació per a l'exportació a l'Equador

Ciutat abstracta representant l'Equador

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La Llei equatoriana 2007-76 assenyala que, prèviament a la comercialització de productes, tant nacionals com importats, s'haurà de demostrar que el producte compleix la reglamentació tècnica aplicable mitjançant un certificat de conformitat expedit per un organisme de certificació acreditat.

El Consell Nacional de la Qualitat Equatoriana ha publicat una llista de béns subjectes a control, amb tots els productes que hauran de complir de forma obligatòria les normes equatorianes, codis de pràctica, regulacions i reglaments tècnics establerts per a cadascun d'ells.

L'article 16 de la Resolució 010-2009 del Consell Nacional de Qualitat de l'Equador estableix l'obligació d'exigir el certificat de reconeixement (formulari INEN 1) per a la importació de determinats béns.

Amb els certificats emesos per AENOR, l'importador podrà obtenir el certificat de reconeixement (formulari INEN-1) emès per l'INEN (Institut Equatorià de Normalització) que autoritzarà l'alliberament dels productes a la duana, requisit indispensable perquè la mercaderia pugui entrar al país.

Avui dia AENOR està autoritzat per l'Organismo de Acreditación Ecuatoriano (SAE) per emetre els certificats per als productes següents:


Peces de rajoles de ceràmica en colors.
Rajoles ceràmiques

Cadascun dels enviaments de rajoles ceràmiques han de comptar amb un certificat de conformitat que demostri el compliment del producte respecte als requisits de retolat i de característiques tècniques indicades en el corresponent reglament:
Rajoles ceràmiques

Roba ordenada amb penjadors.
Peces de vestir, roba de la llar, complements, calçat i marroquineria

Els enviaments disposen de certificats de conformitat quan els productes s'han inspeccionat i estan etiquetats de manera específica d'acord amb els reglaments tècnics que siguin aplicables en cada cas: