Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE
Marcatge CE: Seguretat elèctrica amb accés al mercat europeu

Marcatge CE: Seguretat elèctrica amb accés al mercat europeu

Bandera UE

Certificació CE. L'Indicador de conformitat europeu

El marcatge CE és el passaport per als productes, que en garanteix la lliure circulació a l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

Per comercialitzar-se, els productes i equips elèctrics han de complir els criteris tècnics recollits a la legislació de la Unió Europea d'harmonització aplicable, incloent-hi la col·locació del logotip sobre el producte o la documentació d'acompanyament, independentment del lloc de fabricació del producte.

La certificació CE o certificació europea consisteix en un procés d'avaluació de la conformitat, del qual poden formar part organismes de certificació notificats com AENOR, pel qual, el fabricant o el seu representant autoritzat assumeixen la responsabilitat de les prestacions declarades i la conformitat amb els requisits del marcatge CE.

AENOR és un organisme notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme o pel Ministeri de Foment.

Com a certificat de conformitat europeu, ha de complir amb els criteris establerts en les directives o reglaments europeus, així com en les normes tècniques EN (normes europees), si escau, que són aplicables a la comercialització del producte. Quan un organisme notificat (ON) participa en la fase de control de la producció de conformitat amb la legislació d'harmonització de la Unió Europea (UE) aplicable, el seu número d'identificació ha de figurar al costat del marcatge CE.

La certificació de marcatge CE es pot integrar amb certificacions voluntàries, tant de producte (Marca AENOR N, ENEC, Har…), com de sistemes de gestió de la qualitat basats en la norma UNE-EN ISO 9001.

Objectius

Per al fabricant:​​

  • El marcatge CE permet accedir sense restriccions al mercat europeu i evitar barreres tècniques.
  • El marcatge CE també es reconeix en altres mercats a escala global.

Per al consumidor:

  • El marcatge CE centra la seva raó de ser principal en la seguretat dels usuaris dels productes i en el compliment de les normes harmonitzades europees.
  • El marcatge CE determina uns nivells mínims de seguretat, funcionalitat, estalvi energètic i protecció ambiental comuns a Europa.