Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Aparells de gas
Marcatge CE d'aparells de gas

Marcatge CE d'aparells de gas

Aparells de gas

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés al mercat europeu d'aparells de gas​

​​​​​​​​​​​​​​Para poder ser comercialitzats a l'espai econòmic europeu, els aparells que funcionin amb combustible gasós i els seus dispositius de seguretat, control i regulació han de complir els criteris tècnics que recull el Reglament UE 2016/426, i és el fabricant dels aparells o equips, o els seus representants autoritzats, els responsables que aquests hagin estat dissenyats i fabricats de conformitat amb els requisits que estableix l'Annex I.​

El fabricant és el responsable d'elaborar la Declaració UE de conformitat i de col·locar el marcatge CE sobre el producte, cosa que assegura la lliure circulació dins el mercat europeu. La comercialització de determinats aparells que funcionin amb combustible gasós i els seus dispositius de seguretat, control i regulació exigeix tenir un organisme notificat com a AENOR que certifiqui el compliment dels requisits essencials de seguretat que estableix el Reglament

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a aquesta certificació.

El nou Reglament (UE) 2016/426 sobre els aparells que cremen combustibles gasosos va entrar en vigor de manera plena el 21 d'abril de 2018 i va quedar derogada la directiva 2009/142/CE a partir d'aquest moment.


Per al fabricant:

  • El marcatge CE pe​​​​​r​met a​ccedir sense restriccions al mercat europeu, evitant barreres tècniques
  • El marcatge CE es reconeix, a més, en altres mercats a escala global

Per al consumidor:

  • El marcatge CE assegura que el producte és segur
  • El marcatge CE ​garantiza uns nivells de seguretat ​comuns a Europa​

Els procediments d'avaluació de la conformitat (Mòduls) es descriuen al Reglament UE 2016/426.

Els mòduls aplicables es refereixen tant a la fase de disseny (examen CE de tipus, mòdul B) com a la fase de producció, i hi ha diferents alternatives per a aquesta fase (mòduls C2, D, E, F i G).​

Les auditories de vigilància de la producció per a mòduls basats en sistemes d'assegurament de la qualitat poden ser integrades a les auditories de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001.​​

Marca N de qualitat

​​La confiança d'AENOR per al seu producte

​​​​​​​​​La certificació d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat del producte

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​

​​

Per a més informació

Contacta