Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Calderes d'aigua calenta
Marcatge CE de calderes d'aigua calenta​​

Marcatge CE de calderes d'aigua calenta​​

Instal·lació amb calderes d'aigua calenta

​​Accés al mercat europeu de calderes noves d'aigua calenta

Per poder ser comercialitzades a l'Espai Econòmic Europeu, les calderes noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos han de complir els criteris tècnics que recull el Reglament (UE) 813/2013 de la Comissió pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció i als calefactors combinats. Part del procés d'avaluació de la seva conformitat amb aquests requisits s'estableix a la Directiva 92/42/CE i és el fabricant o els seus representants autoritzats els responsables finals de declarar el compliment dels requisits de disseny ecològic que estableix el reglament esmentat anteriorment.

El responsable ha d'emetre la declaració de conformitat i col·locar el marcatge CE en el producte, cosa que assegura la lliure circulació de productes en el mercat europeu.

La comercialització de calderes noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos exigeix disposar d'un organisme notificat, com AENOR, que certifiqui el compliment dels requisits de rendiment necessaris per tenir la conformitat amb el que recull el reglament (UE) 813/2013.

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i acreditat per l' Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a la Directiva 92/42/CE relativa al rendiment de calderes noves.​Per al fabricant:

  • El el marcatge CE pe​​​​rmet accedir sense restriccions al mercat europeu, eliminant barreres comercials i consolidant la lliure circulació dels productes
  • La marcade CE es reconeix a més en altres mercats a nivell global

Per al consumidor

  • El marcatge CE assegura que el producte no compromet el seu disseny ecològic, ja que garanteix uns nivells comuns a Europa​

L'esquema de certificació està definit en l'article 7 de la directiva 92/42/CE.

Per a les calderes fabricades en sèrie, l'esquema de certificació de la conformitat constarà en una primera part de l'examen del rendiment d'una caldera tipus d'acord amb el mòdul B, i seguidament de la declaració de conformitat amb el tipus aprovat d'acord amb un dels mòduls C, D o E.

Les auditories de vigilància de la producció per a mòduls basats en sistemes d'assegurament de la qualitat s'integren de manera senzilla en les auditories ISO 9001. Les empreses que mantenen un sistema de gestió de qualitat certificat amb AENOR poden aprofitar els avantatges d'integrar aquestes avaluacions amb les auditories ISO 9001: estalvis en la planificació, recursos, etc.​​​​​​

Marca N de qualitat

​​La confiança d'AENOR per al seu producte

​​​​​​​​​La certificació d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat del producte

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​