Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Equips a pressió
Marcatge CE d'equips de pressió

Marcatge CE d'equips de pressió

Equips a pressió

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés al mercat europeu d'equips a pressió​​​

A la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu els equips a pressió han de complir els requisits essencials de seguretat que estableix la Directiva 2014/68/UE (PED).​​

La PED és aplicable als fabricants d'equips a pressió o els seus representants autoritzats, que són els responsables de la conformitat amb els seus requisits.

El marcatge CE i la declaració UE de conformitat asseguren la lliure circulació de productes dins el mercat europeu. 

La comercialització dels equips a pressió de categoria II, III i IV exigeix tenir un organisme notificat com AENOR que avaluï la conformitat del disseny i/o la producció dels equips a pressió, de conformitat amb els mòduls definits a la PED.

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i acreditat per l' Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a aquesta certificació, d'acord amb els mòduls A2, B, C2, D, D1, E, E1, H i H1.

Per al fabricant

  • El marcatge CE permet accedir sense restriccions al mercat europeu, eliminant barreres comercials i consolidant la lliure circulació dels productes​
  • La marcade CE es reconeix a més en altres mercats a nivell global

Per al consumidor

  • El marcatge CE implica una garantia de protecció par​​a el consumidor, perquè comporta que s'eliminin o es redueixin els riscos derivats de la pressió dels equips comercialitzats​​

​Los procediments d'avaluació de la conformitat (mòduls) es descriuen a la PED, i s'apliquen en funció de la categoria de l'equip a pressió.

Els mòduls es poden referir a la fase de disseny de l'equip a pressió, a la fase de producció o a totes dues. En funció de la categoria de l'equip a pressió, l'organisme ha d'avaluar una o les dues fases. 

Les auditories de vigilància de la producció per a mòduls basats en sistemes d'assegurament de la qualitat s'integren de manera senzilla en les auditories ISO 9001. Les empreses que mantenen un sistema de gestió de qualitat certificat amb AENOR, poden aprofitar els avantatges d'integrar les auditories PED-ISO 9001: estalvis en la planificació, recursos, etc.​​​

Marca AENOR N de qualitat

​​La confiança d'AENOR per al seu producte

​​​​​​​​​La certificació d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat del producte

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​