Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Equips de pressió transportables
Marcatge π d'equips a pressió transportables

Marcatge π d'equips a pressió transportables

Equips a pressió

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés al mercat europeu d'equips de pressió transportables​

A la Unió Europea i a l'espai econòmic europeu els equips de pressió transportables han de complir els requisits que estableix la Directiva 2010/35/UE (TPED, Transportable Pressure Equipment D​irective). Els requisits tècnics que han de complir els equips s'estableixen a l' ADR/RID.

La TPED és aplicable als fabricants d'equips de pressió transportables o els seus representants autoritzats, així com als propietaris i/o operadors d'aquests equips (que utilitzen els equips), que són els responsables de la conformitat amb els seus requisits.

El mar​catge PI assegura la lliure circulació de productes dins el mercat europeu.​

La comercialització dels equips de pressió transportables exigeix tenir un organisme notificat com AENOR que avaluï la conformitat del disseny i la producció dels equips de pressió transportables, de conformitat amb els requisits de l'ADR/RID.

Els equips a pressió transportables en ús s'han de sotmetre a controls periòdics amb la freqüència que estableix l'ADR/RID. De la mateixa manera, la reglamentació exigeix tenir un organisme notificat com AENOR que avaluï la conformitat d'aquestes activitats.

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i com a entitat d'inspecció acreditada per ENAC amb acreditació núm. 332/EI662 per als procediments de avaluació de la conformitat, control periòdic i revaluació, aplicats a recipients a pressió i les seves vàlvules, segons el capítol 6.2 de l'ADR/RID:

  • Aprovació de tipus
  • Servei d'inspecció propi del sol·licitant: ​
    • Per a la vigilància de la fabricació i els controls i les proves inicials d'equips de pressió nous;
    • Per al control periòdic d'equips de pressió en ús.
  • Revaluació de la conformitat​​

Per al fabricant: ​​​​​

  • El marcatge PI pe​​​​​rmet accedir sense restriccions al mercat europeu, eliminant barreres comercials i consolidant la lliure circulació dels productes​
  • La marcaPI es reconeix a més en altres mercats en l'àmbit global

Per al consumidor

  • El marcatge PI implica una garantia de protecció per al consumidor, ja que suposa l'eliminació o la reducció dels riscos derivats de la pressió dels equips comercialitzats​​

Les activitats de control periòdic permeten als propietaris i operadors d'equips garantir el manteniment dels nivells de seguretat dels equips.

​Los procediments d'avaluació de la conformitat i de control periòdic de recipients es descriuen a l'ADR/RID. El procediment de revaluació de la conformitat es descriu a la TPED.

Els procediments d'avaluació de la conformitat es refereixen a la fase de disseny i a la fase de producció de l'equip de pressió. Les activitats d'avaluació i control periòdic que duu a terme l'organisme notificat poden incloure: exàmens documentals, assajos, inspeccions i auditories.

Les auditories de vigilància al sistema de la qualitat aplicat pel servei d'inspecció del sol·licitant s'integren de manera senzilla en les auditories ISO 9001.​

​​​​

Marca N de qualitat

​​La confiança d'AENOR per al seu producte

​​​​​​​​​La certificació d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat del producte

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​

​​

Per a més informació

Contacta