Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Equips marins
Marcatge d'equips marins

Marcatge d'equips marins

Mercat europeu d'equips marins​

Accés al mercat europeu d'equips marins​

A la Unió Europea i a l'espai econòmic europeu els equips marins han de complir els requisits que estableix la Directiva 2014/90/UE (MED, Marine E​quipment Directive). Els requisits tècnics que han de complir els equips s'estableixen en els instruments internacionals i en les normes d'assaig incloses en els reglaments que publica la Comissió Europea.

La MED és aplicable als fabricants d'equips de pressió o els seus representants autoritzats, que són els responsables de la conformitat amb els seus requisits.

El marcatge de la roda de timó i la declaració UE de conformitat asseguren la lliure circulació de productes dins del mercat europeu. La comercialització dels equips de pressió exigeix col·laborar ambun organisme notificat com AENOR que avaluï la conformitat del disseny i la producció dels equips marins de conformitat amb els mòduls definits a la MED.

​​​​AENOR està notificat per la​ Direcció General de la Marina Mercant del ​Ministeri de Foment i acreditat per l' Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a aquesta certificació, d'acord amb els mòduls B, D i E.  

L'abast de les activitats d'AENOR en aquest àmbit es refereix a equips marins per als quals s'estableix com a norma d'assajos el codi PEF 2010, Codi internacional per a l'aplicació de procediments d'assaig d'exposició al foc.​

Per al fabricant

  • El marcatge CE permet accedir sense restriccions al mercat europeu, eliminant barreres comercials i consolidant la lliure circulació dels productes​​​​
  • La marcaCE es reconeix, a més, en altres mercats a nivell global

Per al consumidor

  • El marcatge CE implica una garantia de protecció, en suposar el compliment dels requisits dels instruments internacionals (convenis internacionals, resolucions i circulars de l'OMI, i normes d'assaig) ​

Els procediments d'avaluació de la conformitat (mòduls) es troben descrits a la Directiva 2014/90/UE.

Els mòduls es refereixen a la fase de disseny de l'equip marí i a la fase de producció i l'organisme notificat ha d'avaluar ambdues fases. 

Les auditories de vigilància de la producció per a mòduls basats en sistemes d'assegurament de la qualitat s'integren de manera senzilla a les auditories ISO 9001.

Marca N de qualitat

​​La confiança d'AENOR per al seu producte

​​​​​​​​​La certificació d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat del producte

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​

​​

Per a més informació

Contacta