Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Màquines
Marcatge CE de màquines​​​

Marcatge CE de màquines​​​

Accés al mercat europeu de màquines​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés al mercat europeu de màquines​​​​​​​​​​​​​​​

A la Unió Europea i a l'espai econòmic europeu la comercialització de les màquines i els seus components de seguretat han de complir els criteris tècnics que recull la Directiva 2006/42/CE. És aplicable als fabricants de màquines i components de seguretat, o als seus representants autoritzats, importadors, etc., que són els responsables de la conformitat amb els seus requisits.

El marcatge CE i la declaració CE de conformitat asseguren la lliure circulació de productes en el mercat europeu. La comercialització de màquines i els seus components de seguretat pot exigir que es disposi d'un organisme notificat, com ara AENOR, que emeti un certificat d'examen CE tipus, segons l'annex IX, o certifiqui l'assegurament de la qualitat total (disseny, fabricació, inspecció final i assajos), segons l'annex X de la Directiva.

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i acreditat per l' Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a aquesta certificació.

Per als fabricants de màquines i components de seguretat, el marcatge CE i la Declaració CE de Conformitat els permet accedir sense restriccions al mercat europeu, la qual cosa evita barreres tècniques. El marcatge CE també es reconeix en altres mercats a escala global.

Per al consumidor, el marcatge CE li assegura que el producte no compromet la seva seguretat i li garanteix uns graus de seguretat comuns a Europa.

Els esquemes de certificació estan descrits en la Directiva 2006/42/CE.

Pel que fa a l'activitat d'AENOR, se centra en l'avaluació dels annexos IX i X.

​En el cas de l'annex X, Assegurament de la qualitat total, l'avaluació documental i les visites d'inspecció o les auditories s'integren de manera senzilla en les auditories de sistemes de gestió ISO 9001​.

Marca N de qualitat

​​La confiança d'AENOR per al seu producte

​​​​​​​​​La certificació d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat del producte

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​

​​

Per a més informació

Contacta