Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Productes de construcció
Marcatge CE de productes de construcció

Marcatge CE de productes de construcció

Plans de projecte i casc d'obra en una taula de treball

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés al mercat europeu de productes de construcció​​

Per poder comercialitzar​ a l'espai econòmic europeu, el fabricant o distribuïdor de productes de construcció coberts per una norma harmonitzada de conformitat amb el Reglament UE 305/2011 de productes de construcció, RPC (Construction Products Regulation, CPR) ​, o el seu representant autoritzat​, han d'emetre una Declaració de prestacions i col·locar el logotip ​ en el producte, l'embalatge o la documentació d'acompayament. 

El marcatge CE​ assegura la lliure circulació de productes de construcció al mercat europeu​. L'RPC estableix com expressar les prestacions dels productes de construcció de forma homogènia per a tot Europa i com fixar el marcatge CE en aquests productes.​

En col·locar el marcatge CE, el fabricant, distribuïdor o el seu representant autoritzat assumeixen la responsabilitat de la conformitat del producte amb les prestacions declarades.​ En concret, l'RPC indica a l'article 8.2:

En col·locar o fer col·locar el marcatge CE en un producte de construcció, el fabricant estarà indicant que assumeix la responsabilitat sobre la conformitat d'aquest producte de construcció amb les prestacions declarades, així com el compliment de tots els requisits aplicables establerts en aquest Reglament i en altra legislació d'harmonització pertinent de la Unió per la qual es regeixi la seva col·locación.​

​Cada producte de construcció contribueix, segons les seves característiques, a la consecució dels requisits bàsics que ​les obres de construcció han de complir durant un període de vida econòmicament raonable. Aquests supòsits són:

 1. Resistència mecànica i estabilitat

 2. Seguretat en cas d'incendi

 3. Higiene, salut i medi ambient

 4. Seguretat i accessibilitat d'utilització

 5. Protecció contra el soroll

 6. Estalvi energètic i aïllament tèrmic

 7. Utilització sostenible dels recursos naturals

Les prestacions harmonitzades de cada producte, que hauran d'aparèixer a la declaració​ de prestacions (DoP, D​eclaration of Performance), s'estableixen a les normes europees harmonitzades. En aquestes normes s'estableix també el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions​, que pot incloure la intervenció d'un organisme notificat, com ara AENOR.

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Per al fabricant:

 • El marcatge CE pe​​​​​r​met accedir sense restriccions al mercat europeu, evitant barreres tècniques
 • El marcatge CE es reconeix, a més, en altres mercats a escala global

Per al usuari del marcatge CE:

 • El marcatge CE assegura que les prestacions es declaren de forma homogènia a Europa​

El sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions (AVCP, Assessment and Verification of Constancy of Performance​) que estableix el Reglament UE núm. 305/2011 perquè un fabricant pugui fixar el marcatge CE en els seus productes depèn de la rellevància que aquests tinguin en la consecució dels requisits bàsics de l'obra. 

Segons el sistema d'avaluació escollit per la Comissió Europea per a cada producte, pot ser necessària la intervenció d'un organisme notificat. ​AENOR fa ​​​les tasques següents.

Productes amb sistema 1+

 • Avaluació de les prestacions del producte de construcció basada en assajos, càlculs, valors tabulats o documentació descriptiva.
 • Inspecció inicial de la planta de producció i del control de producció a fàbrica.
 • Inspeccions de seguiment del control de producció a fàbrica.
 • Presa de mostres i assajos de seguiment del producte.

​Productes amb siste​ma 1

 • Avaluació de les prestacions del producte d​e construcció basada en assajos, càlculs, valors tabulats o documentació descriptiva.
 • Inspecció inicial de la planta de producció i del control de producció a fàbrica.
 • Inspeccions de seguiment del control de producció a fàbrica.

Productes amb sistema 2+

 • Inspecció inicial de la planta de producció i del control de producció a fàbrica.
 • Inspeccions de seguiment del control de producció a fàbrica.
 ​​Les auditories de ​​control de producció a fàbrica​ s'integren de manera senzilla en les auditories de sistemes de gestió ISO 9001.​​

Marca AENOR N de qualitat

​​La confiança d'AENOR per al seu producte

​​​​​​​​​La certificació d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat del producte

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​

Declaracions GlobalEPD

Declaracions ambientals de producte (DAP)

​​​​AENOR administra el Programa GlobalEPD de verificació de conformitat amb les normes ISO 14025 i ​EN 15804