Salta navegació principal
Certificació petjada hídrica

Certificació petjada hídrica

Certificació petjada hídrica
Marca AENOR Petjada hídrica calculada ​ 
Marca AENOR Petjada hídrica verificació

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El aigua és un recurs escàs i en determinades activitats i zones del món aquesta escassetat és una amenaça. Per això hi ha cada vegada més consciència sobre la necessitat de millorar-ne la gestió. La verificació de la petjada hídrica per un tercer independent, de conformitat amb referencials mundialment acceptats, permet calcular amb precisió quanta aigua és necessària per produir un producte o prestar un servei, assegurant que la informació és exacta, coherent i transparent.

La petjada hídrica és un indicador global de l'apropiació dels recursos d'aigua dolça. Així, per a un producte, es defineix com el volum d'aigua consumit tant de manera directa en el mateix procés com de forma indirecta durant la seva cadena de subministrament. Per poder fer una correcta gestió de l'aigua és fonamental conèixer amb minuciositat quanta aigua cal per a la producció d'un producte, la prestació d'un servei o la realització d'una activitat per part d'una organització.

Hi ha principalment dos esquemes de referència per al càlcul i la gestió de les petjades relacionades amb l'aigua: el Water Footprint Network per al càlcul i la gestió de la petjada hídrica, i la norma ISO 14046 per al càlcul i l'avaluació de la petjada de l'aigua. Mentre que el primer (petjada hídrica) se centra en la quantificació de l'aigua consumida, el segon (petjada de l'aigua), de forma addicional, avalua també els impactes ambientals associats, amb un enfocament d'anàlisi del cicle de vida. 

L'objectiu de la verificació de la petjada hídrica i de la petjada de l'aigua és facilitar a les parts interessades un judici professional i independent sobre la informació i les dades aportades respecte d'aquesta, i sempre sota l'esquema escollit.

​AENOR ofereix aquest servei de verificació possibilitant que s'integri en una verificació voluntària segons l'UNE-ISO 14046 i el referencial Water Footprint Network. De forma afegida l'activitat de verificació es pot fer coincidir amb verificacions de petjada de carboni o de declaracions ambientals de producte (DAP) així com amb les d'auditoria de sistemes de gestió ambiental ISO 14001 o de gestió de qualitat ISO 9001.​

Independentment de l'esquema que s'utilitzi, una avaluació de petjada hídrica pot ajudar a fer estudis de gestió de riscos associats amb l'ús estratègic de l'aigua i, al final, reduir consums, impactes i conflictes derivats de l'ús de l'aigua. Facilitar l'eficiència de l'aigua i l'optimització de la gestió de l'aigua al nivell de productes, processos i organització. Proporcionar informació coherent i fiable fonamentada en evidència científica per donar l'informe dels resultats de la petjada hídrica.

AENOR dona suport a les accions dutes a terme per les organitzacions en matèria de càlcul, reducció i compensació en aquesta matèria.

Fruit del resultat de la verificació, en cas satisfactori, l'organització obté la marca:

Marca AENOR Petjada hídrica calculada

Marca AENOR petjada hídrica calculada​

Marca AENOR Petjada hídrica verificació

Marca AENOR petjada hídrica verificada

​AENOR ha concedit el certificat de conformitat de verificació de la petjada hídrica, davant l'esquema Water Footprint Network, a Estrella Levante a la seva planta cervesera a Múrcia.Millora la gestió de l'aigua amb la certificació de la petjada hídrica

Estructura d'un pont, empreses constructores  Curs: Taller pràctic per al càlcul i la gestió de la petjada hídrica i la petjada de l'aigua

Gestió de les reclamacions