Salta navegació principal
Certificació EMAS. Més enllà d'ISO 14001

Certificació EMAS. Més enllà d'ISO 14001

Certificació EMAS. Més enllà d'ISO 14001

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​EMAS. Més enllà d'ISO 14001

El Reglament europeu EMAS (en les sigles en anglès "Ecomanagement and Audit Scheme") defineix un esquema de gestió i auditoria ambientals obert a qualsevol tipus d'organització en l'àmbit internacional i independentment de la seva activitat.

El model de sistema de gestió ambiental d'aquest Reglament està basat en la norma ISO 14001, i proposa una sistemàtica eficaç per ajudar les organitzacions a gestionar i millorar de manera contínua el seu acompliment ambiental. Tanmateix, l'EMAS conté requisits propis que el converteixen en un model d'excel·lència per a la gestió ambiental.

AENOR està acreditat per ENAC com a verificador mediambiental amb el número d'acreditació ES-V-0001 des de 1996, tenint aquesta acreditació actualitzada per a l'última modificació del Reglament EMAS, segons el Reglament UE 2018/2026.

Beneficis del Reglament EMAS

A més dels avantatges associats a la implantació d'un sistema de gestió ambiental ISO 14001, el Reglament EMAS ajuda les organitzacions a contribuir al desenvolupament d'una economia circular, ja que l'EMAS:

  • Obliga a establir uns indicadors de comportament ambiental per analitzar i mesurar l'ús eficient dels recursos, des d'una perspectiva de cicle de vidai un pensament que es basa en el risc.
  • Permet d'assegurar el compliment legali d'anticipar-se a l'aprovació de nous requisits de caràcter ambiental, la qual cosa contribueix a minimitzar riscos des d'un enfocament preventiu i a identificar noves oportunitats de negoci.
  • Requereix obligatòriament la implicació dels empleats, ja que els fa conscients de la importància de la seva participació en el sistema de gestió. Aquest enfocament és propi del Reglament EMAS des dels seus inicis. 
  • La declaració ambiental validada per un verificador independent i acreditat és una eina de comunicació potent que ajuda les organitzacions a fer valer l'esforç que es deriva de la implantació d'un sistema de gestió ambiental. A més, implica un exercici de transparència que totes les parts interessades reconeixen, incloses les administracions públiques.
  • Implica un motor per a la innovació, ja que, en promoure la millora contínua, l'organització ha d'investigar nous objectius de reducció de consums, canvis en els processos, cerca de materials menys contaminants, etc.

AENOR ofereix la possibilitat de realitzar, en un procés únic i integrat, una auditoria per obtenir la Certificació de Sistemes de Gestió Ambiental de conformitat amb ISO 14001 i al Reglament EMAS.

A més de ser compatible amb l'ISO 14001, l'EMAS també és compatible amb altres sistemes de gestió, tant del medi ambient (disseny ecològic, gestió energètica) i de la qualitat (ISO 9001), com de la seguretat i la salut en la feina (ISO 45001). Amb això s'aconsegueix una optimització del procés d'auditoria i una reducció en temps i costs pel que fa a la implementació i la certificació.


El Certificat EMAS d'AENOR demostra la conformitat amb els requisits del Reglament 1221/2009 i les seves modificacions, amb data de finalització de l'auditoria i validació de la Declaració Ambiental.

Una vegada la verificació d'AENOR s'ha dut a terme, l'organització pot sol·licitar el seu ingrés al Registre EMAS de la Unió Europea a l'organisme competent corresponent, obtenint així la llicència d'ús del logotip EMAS.

Logotip EMAS

Logotip EMAS

A Espanya, AENOR ha estat el primer organisme verificador mediambiental acreditat per l'ENAC, l'Entitat Nacional d'Acreditació, per fer v​erificacions i validacions de conformitat amb el Reglament EMAS. Actualment, AENOR està acreditat per ENAC per a la totalitat dels sectors d'activitat. AENOR, amb més de 600 empreses certificades des del 1995 en aquest esquema.

A més, AENOR participa activament en fòrums i projectes relacionats amb el Reglament EMAS gràcies a la seva experiència com a verificador acreditat:

Projecte ENHANCE

El projecte ENHANCE ("EMAS as a Nest to Help and Nurture the Circular Economy") té com a objectiu millorar la implementació dels instruments polítics regionals perquè les organitzacions adoptin l'EMAS, mitjançant l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques relacionades amb el Reglament als cinc països participants. Més informació.

Projecte BRAVER

El projecte BRAVER ("Boosting Regulatory Advantages Vis à vis EMAS Registration") és una continuació del projecte BRAVE. El propòsit del projecte BRAVER és identificar i desenvolupar mecanismes eficients de flexibilitat reglamentària, analitzar si són aplicables i avaluar-ne els beneficis. Això implica dissenyar i establir eines i activitats de formació i divulgació per difondre aquestes bones pràctiques. Més informació.

AENOR COM A ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ A L'EMAS

AENOR, a més de ser verificador acreditat per l'ENAC, està habilitada com a entitat col·laboradora d'algunes de les comunitats autònomes que han regulat activitats de verificació EMAS, com ara la Comunitat Valenciana, Andalusia i Catalunya.


Últimes novetats del reglament EMAS

 

Subvencions a Andalusia

Subvencions a Catalunya


Curs: El Reglament EMAS i la Declaració mediambiental

Gestió de les reclamacions